โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 67 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 69 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สระหลวงพิทยาคม

จำนวน 82

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 6 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 6 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 15 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 6 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 10 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 4 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 51 69
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
6
12
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
8
0
0
6 ศิลปะ
1
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
11
47
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางละมัย ทุ้ยแป  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
56.00
2 นายชัยณรงค์ ฉายศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางลดาวัลย์ เถาวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
80.00
4 นางอัจฉรา ตุ้มสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวศรีนวล ขิระนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
21.00
6 นางพรนภัส พัฒนถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
33.00
7 นางวิไล ปานแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
21.00
8 นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์  ครู ชำนาญการ
2
27.00
9 นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวจรรยาลักษณ์ เทียมศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสดศรี ชูชีพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
38.00
12 นางอรกัลยา จันทรสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
13 นางสาวนภาพร สิงห์รา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
14 นางสมจิตร กุลพัฒน์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
15 นายรัชพล ครุฑหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
45.00
16 นางกุลิสรา ครุฑหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
39.00
17 นางสาวอัมพร สารวัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
18 นางสาวกุหลาบ ภู่ผะกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
20 นางสาวปริณดา วิเศษผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
21 นางเครือมาส คำเขียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
22 นางสุวรรณา ธงไชย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
23 นางวิลาสินี อำพันพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
24 นางสาวนารีรัตน์ วรศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายทรงยศ สกุลยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
26 นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
21.00
27 นางสาวณิชกมล มีศิริ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวลำใย ทองใบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
51.00
29 นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวละออง คิมอิ๋ง  ครู ชำนาญการ
2
38.00
31 นายพัฒนา เพชรอำไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
32 นางจุฑาทิพย์ จันทร์ทับ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
31.00
34 นายบุญรอด ชูเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
35 นางนิศารัตน์ ยกให้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสมนึก บุญเปี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
37 นางทิพพร ประยูรยิ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
38 นางอารีวรรณ์ แร็พพ์ส  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
39 นายภิรมย์ จันทรสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
40 นางกนกวรรณ บุญเสรฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
41 นางสาวรัชนี ชูเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
39.00
42 นายรัฐกิตติ์ สุคนธ์ปิยสิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาววัชรี สายโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
39.00
44 นายไพบูลย์ พละกสิกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
21.00
46 นายภูเบศ ภวัตพิบูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางชุติรัตน์ แสงสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
2
24.00
48 นางนิรันตรี อาจเอื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวเพชร โตเมศร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายภัทรคุณ บุญดุฉาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
51 นางสาวกัลยา โพธิ์หวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาววรัญญา ม่วงวัดท่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายจักรพงษ์ ชูเนียม  ครู ชำนาญการ
0
54 นางศิริพร เมืองทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
55 นายชิณ สละชุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
56 นางสุกัญญา กุสุโมทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
57 นางสาวเมวิกา บุญเชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
170.00
58 นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวลลิตา เนตรแสงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
60 ภีระเมศร์ ประสิทธิเมธี มีช้าง  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวอัญชลี ม่วงแจ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายบูรณากร จันทรวรชาต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นายเศรษฐ์พงศ์ ศรีสารคาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวณัฐวดี กุตนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาวรัตนา พรายเพริด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
23