โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วังทรายพูนวิทยา

จำนวน 21

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 10 13
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
4
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สิงห์ชูโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
80.00
2 นางกมลทิพย์ ศรมณี  ครู ชำนาญการ
0
3 นายสายัณห์ อ่างบุญตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
4 นางนฤมล บรรดาศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวชลันธร เกียรติวัชรภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
53.00
6 นางสาวนิภา พูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
52.00
7 นายปริวรรต แสงโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
84.00
8 นางวิราตรี บุญเชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอังคณา ภูมินทอง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางวรรณา อ่างบุญตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
131.00
11 นายนพดล ตวงกระสินธุ์  ครู ชำนาญการ
3
37.00
12 นางสาววัชราวรรณ มหาวรรณ  ครู ชำนาญการ
3
56.00
13 นางสาวฟ้า สุรัตน์สุขเกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
8