โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 38 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 41 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สากเหล็กวิทยา

จำนวน 58

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 3 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 3 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 5 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 1 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 2 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 22 19 41
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
4
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
4
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
12
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายประกรรษวัต ธีรวุฒิ  ครู ชำนาญการ
0
2 นายธนรัชต์ จันทรสกุนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
122.00
3 นางศิรินทิพย์ ปิยธรรมวิบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวศุภวรรณ ศรีสองเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายรุ่ง พันธ์สะโม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
6 นางสาวพัณนิดา ใจยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
43.00
7 นายพีรพงศ์ จี่พิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวิรัตน์ แย้มโพธิ์ใช้  ครู ชำนาญการ
1
8.00
9 นายชูชาติ ยืนยาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
10 นายสุวิทย์ มาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวปานทิพย์ กองกันภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายอดุลย์ คำตัน  ครู ชำนาญการ
0
13 นายธนพล ถัดทะพงษ์  ครู ชำนาญการ
5
56.00
14 นางสมบูรณ์ เดชมัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวพนิดา สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวปาจรีย์ สถิตย์สวรรค์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางชลธิชา ชูชีพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวอัญชรี โจดโจน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายกีรติ งามเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวลัคณา มันตะวัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายศรีเมือง มิตรอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
22 นายณวพงษ์ น่วมพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
23 นางสาวพิไลลักษณ์ หิรัญวิริยะกุล  ครู ชำนาญการ
0
24 นายปริญนุวัฒน์ แก้วทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวนิสาลักษณ์ บุญผ่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายสมมาตร มั่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายเรืองวิทย์ กลิ่นอำพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
28 นายธวัช ให้พร  ครู ชำนาญการ
1
16.00
29 นายลิขิต เสนรังสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
30 นายพงษ์สิทธิ์ สิงห์อินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาววาทิยา ศรีวิรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวสิริรักษ์ เกตุศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวณัฐพร ละม้ายแข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวชุติกาญจน์ โชคดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายศิริวัฒน์ บุญโตนด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวพิรญาณ์ ทองนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายนรินทร์ ใกล้สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
8