โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 20 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
7
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางศิริอร ฮ้อจงเจริญ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
2 นางสาวนนทวรรณ ทองอร่าม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสมพิท มั่นคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสมนึก แสงอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางพัชรี ตีเงิน  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวชนิดา จำปาอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางภวิกา จันทร์เพชร  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวสุนารี ศรีบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายเกษม ธนมาก  ครู ชำนาญการ
4
56.00
10 นายฉัตรชัย อางนานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
56.00
11 นางสาวนภัสวรรณ ล่องลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
70.00
12 นางสาวเสาวนีย์ ศรีบรรพต  ครู ชำนาญการ
6
67.00
13 นางวรรณา จึงสุทธิวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายศุภชัย ไพศาลวัน  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวธิติมา แท่นเครือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
77.00
16 นางสาวสุรีย์พร สูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวรัติกาล พันธุ์พืช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายณัฏฐธร ลือวณิชกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางเสาวนีย์ แตงจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
60.00
20 นายอนุชิต ชะรางรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวกัญวรัท เฮงชัยโย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
104.00
22 นางประภาวัลย์ ชีพทรงสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวปรานอม แสงนิล  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวหทัยรัตน์ เนียมหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
25 นางสาวมยุรี มะปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวสุชาดา จินดาวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
54.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
6