โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองขาวโกวิทพิทยาคม

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 12 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
5
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกรรณิการ์ รัตนะวัน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางพรรณรัตน์ บุญมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวนิตยา พัฒนมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางใกล้รุ่ง เอี่ยมเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางวิชญาภา สีมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวเมธาวี ศศิโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาววิจิตรา วิริยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวสุกัญญา เตชะนันท์  ครู ชำนาญการ
0
9 นายธนบัตร โกลิมาศ  ครู ชำนาญการ
0
10 นายพัฒนพงษ์ ไทยสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวณัฐกานต์ เกษมโศธน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวพรสุดา ด้วงสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวเอื้อมพร อนุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวจิดาภา ทองทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายอดิศักดิ์ จุลกิจวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
3