โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อุดมสิทธิศึกษา

จำนวน 79

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 8 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 12 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 8 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 6 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 4 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 5 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 2 1 3
0
0
0
0
  รวม 24 54 78
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
9
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
1
0
0
0
6 ศิลปะ
5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
8
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
3
0
0
0
0
  รวม
71
6
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางปณิดา สายโน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวลัดดาวัลย์ รักษ์วงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายนายสุวิทย์ ทองขาว  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวณัฐชา ชมภูพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวสุภาวดี สังขสถาพร  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวนางสาวชุติมา ใจคลาย  ครู ชำนาญการ
0
8 นายชิต ปัญญาพีระพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นายจักรี ศิลานิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวดนยา ไชยน้ำอ้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวอรัญญาพร โพธิ์พันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวสุพัตรา อุดอิน   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวชีวิตา บุญถนอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางธวัลย์ลักษณ์ กาญจนบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวสุดารินทร์ อนุสรณัฐพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายกรกฎ สะลิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวอัมรา ใจติ๊บ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวโชติกา เทพสาธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวนพรัตน์ ชาติมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางจีระนันท์ เทพสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวพิมพ์ชนก สันทัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวสุปราณี มณีจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาววิภารัตน์ ฐากูลวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายจิตวิสุทธิ์ จารีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายกุลพิพัฒน์ แย้มเยื้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวธำรงลักษณ์ สมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวรังสิมา คูหามงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวมัทนา สีดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวสุปราณี อ่อนแช่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายณัฐชนนท์ เมฆโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายชลัชธารา แสนตรามาส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายธนวัฒน์ ภูมิพวัฒนโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวปรียานุช แจ้มั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวปรินทร แผนสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวทิพย์กมล ตามบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวกัลยาณี ปัญญาชัยรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวเนตินา เทียนศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายอดิศักดิ์ จุลกิจวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายนรรฆพล สังวรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายนวพันธ์ รักบ่อพลับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวณีรวัลย์ เกษมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวแสงตะวัน แสงค้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายจักรพันธ์ เมฆขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวชมพูนุช มากทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายเทพพนม เฉลิมวิบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวกันยารัตน์ จันมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวหัชศต์ฌล ผาติพัศธนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวธันย์ธีตา ธงชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายกิตติศักดิ์ ทวิยานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาววาสนา ผลาเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวประรารักษ์ เทพนิมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาววิภาวรรณ จิวเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายวรสิทธิ์ ธิหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวเสาวภา กล่อมเมฆ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวสุจิตรา สิงห์บุบผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวจินตนา ศรีทองคูณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวบุษกร อ่อนเบา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาววาสินี ยองจา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวกุสุมา นาคน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายจิรนุวัฒน์ สิทธิธนีนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวฐิตินันท์ ดุษฎี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวจิตประสงค์ จอมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวมาริสา ด้วงสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายตรีเพชร มานะเจริญทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายจีระศักดิ์ แผลงศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวจิราพร อยู่เป็นสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวเจนจิรา ประทุมสูตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายสัญญา วงศ์ต่างตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 ว่าที่ ร.ต. เฉลิมพล กาพจันทวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวพรประภา วงค์ธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายนพดล กล้วยหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายสุรัตน์ อาจสาริกรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวสุรีย์พร สังขธิติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวมณฑลี เพิ่มทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวประภัสสร ดวลดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายชนะศักดิ์ คัมภิรานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวภควลัญชญ์ สุกใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
0