โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 95 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 43 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 52 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

จำนวน 125

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 10 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 4 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 15 27 42
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
1
1
0
0
6 ศิลปะ
7
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
35
5
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายโกศล จันทรโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวาสนา ไกรทองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวพิชารมย์ สุขกลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวโฉมศรี อินสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางเนาวพร คงสมนึก  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาววิชชุดา งามอักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายกัมปนาท คำจวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาคร แก้ววิไล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางปิลาณี ฉัตรทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางนันทวัน ก่ำมอญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวจินตนา ลิ้มธนกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวละออง องค์วิมลการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางเบญจมาภรณ์ แสนละเอียด  ครู ชำนาญการ
0
16 นางเสาวภาคย์ พุ่มระชัฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางรวงทอง ปิ่นเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางนัญธมณีกร ธนภัทรมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายจรูญ ยืนยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางปณิสรา ชูศรีชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางภัณวดี แก้วทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวจิติรัตน์ ฐานุอัครพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
23 นายไชยพร แย้มมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวพิมพ์วรีย์ บุ้นหลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวนันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวพิมพ์นภัส อินทร์สกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางศิริพร เถาว์โท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวเนตรราตรี ท้าวโสม  ครู ชำนาญการ
0
29 จ่าเอกหทัยชนก คำนึงธรรม  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวกัญญาพัชร เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายชาญชัย หนูทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวปรมาภรณ์ เพชรปานกัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 ลำดวน ชิดปราง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางจุฑามาศ เห็นประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสุภาพร แหลมแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวรจนา ดาวเรือง  ครู ชำนาญการ
0
37 นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
38 นายจุมพล อยู่คง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวจิราพร ลิ้มประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวอุสา ทองปรีชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวลินดา จุฬาวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาววาสนา ด่วนดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายประพนธ์ ชิดปราง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวณัฐวรา สุกใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายอธิวัฒน์ พันธ์รัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวสิริขวัญ สุพรรณคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวจินตนา บำรุงเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวอารีรัตน์ แสงสุขดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายกรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวอำพิกา บารมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายภานุวัฒน์ บ่อพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวปัญญาวดี ประดับสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางวีนา มีบุญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายธีระศักดิ์ ชอมภูเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายวีระยุทธ โพธิ์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวจุฑามาศ ศิริมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางกรริสา จันทร์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายณัฐวุฒิ สุดโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางพรทิพย์ วันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางวรางคณา พรหมชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 ช่อลดา ประไพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 วิไลพักตร์ กลิ่นกาหลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นาตยา พิทักษ์วงษ์  ครู ชำนาญการ
0
65 ณัฐวุฒิ สุดโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 ชาริตา พลายละหาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 เอกชัย ลวดคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 ปพัชญา จันทรโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 มนัสนันท์ ศรีสังข์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 ปราณี อินทรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 มณีวรรณ อู๋หนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 สิทธิชัย สุขราชกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 ภารตี เพิ่มพูน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 ธนัตตา ทองบ้านโข้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 จุฑาวดี นามเมืองจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 วราภรณ์ แก้วกระจ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 วชิราภรณ์ ศรป้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 สุภาณี ปุ้ยทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 ภัคภร เอกอมรธนกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 เฉลิมชัย พทักษ์วงษ์  ครู ชำนาญการ
0
81 ปวีณา วงษ์จินดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 พัชรินทร์ ศรีทาคง  ครู ชำนาญการ
0
84 เสกสรรค์ คำนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 ประเมิน โพธิ์หอม  ครู ชำนาญการ
0
86 ปริดา แก้วประหลาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 วราภรณ์ มาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 เสาวลักษณ์ ชินวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 มัณฑรี เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
90 ศริยา วงษ์จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 กาญจนาพร เชิดชูสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 วรุตม์ ดำรงเกียรติสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 อุเทศ อาชาทองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 จักรพันธ์ วิจิตรบรรจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นิคม วงษ์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
22