โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 97 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 102 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สมุทรสาครวิทยาลัย

จำนวน 155

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 11 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 10 22
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 11 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 13 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 4 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 5 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 35 67 102
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
6
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
9
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
10
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
7
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
12
0
0
0
6 ศิลปะ
1
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
4
4
0
0
8 การงานอาชีพ
3
5
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
4
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
28
59
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววิชุตา ทองคำกัลยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายธเนศ สมัครไทย  ครู ชำนาญการ
0
3 นายติณณดิษฐ์ เกาะสมุทร  ครู ชำนาญการ
0
4 นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายทศพร เรืองภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางกัลยา แก้วดวงเทียน(เดชอุดม)  ครู ชำนาญการ
0
7 นางจอมใจ ทับทองดี  ครู ชำนาญการ
0
8 นายจำนงค์ วงษ์วิไล  ครู ชำนาญการ
0
9 นางเจษฎาภา พวงย้อย  ครู ชำนาญการ
0
10 นายณัฐกฤษ จันทร์คณา  ครู ชำนาญการ
0
11 นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวปัทมา สีหานาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายธวัชชัย รูปเอี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
14 นางธัญกานต์ สังฆโต  ครู ชำนาญการ
0
15 นางนวลนุช ใจบรรจง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางนุศรา สระทองใจ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางปนัดดา ปานเกิดผล  ครู ชำนาญการ
0
19 นางนิภา บัวผัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายประเทือง ฉายะยันต์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวประภา กองบัวแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
22 นางปราณี โชติพิศาล  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางวันเพ็ญ สาริการินทร์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางภัทรา เสนาฤทธิไกร  ครู ชำนาญการ
0
26 นายภัลลภ อินทมาตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง  ครู ชำนาญการ
0
28 นางแม้นมาส สุดดี  ครู ชำนาญการ
0
29 นางขวัญทิพย์(เรวดี) จันทร์ดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสุรีรัตน์ อักษรประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางเมศฐ์ปภา เมืองนาม  ครู ชำนาญการ
0
33 นายวิทยา วัชรสาคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายสนอง พึ่งบ้านเกาะ  ครู ชำนาญการ
0
35 นายณัฐวุฒิ ชัชวาลวัฒนะกุล  ครู ชำนาญการ
0
36 นายสมวงษ์ เอี้ยงชะอุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวรจิตกานต์ (จิตกานต์) ขาวหิต  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวสำราญ ผิวทองอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสุภาพร กมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายสุรพงษ์ พลายอยู่วงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายสุรพล สาครพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางเสาวนีย์ ปัตทวีคงคา  ครู ชำนาญการ
0
43 นายชลนที อักษรประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
44 นายอรรถพล เมตตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวอังคณา ธนสีลังกูร  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวรัตติกาล จำอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิช  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวนริสรา อากาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายภักดี คำชัย  ครู ชำนาญการ
0
50 นายธเนศ พงษ์สีดา  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวชิดขวัญ นุชนาถ(นิลลักษณ์)  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวชลธิชา ภูบาลเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายชินวัฒน์ โพธิสาร  ครู ชำนาญการ
0
54 นายสมภพ ออกกิจวัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายพรเทพ อยู่คง  ครู ชำนาญการ
0
56 นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวสันสุนีย์ หุ่นท่าไม้  ครู ชำนาญการ
0
58 นายขวัญชัย วิชกูล  ครู ชำนาญการ
0
59 นางเสาวนีย์ จันทร์มล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมล  ครู ชำนาญการ
0
61 นางนิยดา ปิ่นสุภา  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวกัลยา บุญจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
63 นายสาโรช เรืองศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไล  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวสมถวิล ศรีอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวฐานิตา(มาลี) โตสิน  ครู ชำนาญการ
0
68 นางพิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์  ครู ชำนาญการ
0
69 นางนิภาพร ปิ่นโมรา  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาววันเพ็ญ ขำเหม  ครู ชำนาญการ
0
71 นายวัชรา แตงวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวทองพูน นุชมั่น  ครู ชำนาญการ
0
73 นางสาวศศินันท์ ฮะสม  ครู ชำนาญการ
0
74 นางทิพวัลย์ นาคะเวช  ครู ชำนาญการ
0
75 นางสาวสุมาลี เฆมสว่างวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวรสสุคนธ์ หนูงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวกานต์นที แถบทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางรดาพร(อุมาพร) บุญพรม(สุขหวาน)  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวจิราภรณ์ สำเภาทอง  ครู ชำนาญการ
0
80 นางพรรณทิพา สายกระสุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายนเรศ ทองอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
82 นายณัฐพงศ์ วีระชุนย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวกรกช สุภาเนติรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวหัทยา เพ็ชรอิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวรัตนาภรณ์ เชยชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายศิริสุข คณาวรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวศิริพร วงศ์กระต่าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางมนิตา สถิรวรรธน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสาวรสจรินทร์ นกแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวสรารัตน์ ช่อไม้ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวจีราวรรณ ทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 ว่าที่ร้อยตรีวัชระ ประทุมรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 ว่าที่ร้อยตรีธงชัย เชื้อนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาววันเพ็ญ พุทธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายฉัตรชัย จันทร์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่น  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
23