โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 4 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 5 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 19 27 46
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
6
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
8
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
4
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
1
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
30
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางธวัลรัตน์ นารีรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางบังอร คุณเมือง  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวนิชกานต์ กออนุรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นายชัชชาย นิสสัยสุข  ครู ชำนาญการ
0
5 นายบัณฑิต องค์อภิชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายอนุศาสน์ เพียรทอง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางจำรัส พันลำ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายวินัย จันทร์หอม  ครู ชำนาญการ
0
10 นายสันติสุข ภู่ประสาท  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสุวณี ยกดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวนภาพร คงสุข  ครู ชำนาญการ
0
13 นายอภิชาติ แก้ววิเชียร  ครู ชำนาญการ
0
14 นางจิราวรรณ เจือทิน  ครู ชำนาญการ
0
15 นางนัฎกานต์ เกตุแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นายวสันต์ สูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
18 นายรัชปรัชญ์ บุญเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
19 นายอรุณ แสงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียว  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวอัมพันธ์ ดอกเตย  ครู ชำนาญการ
0
22 นางปาณัฏฐ์ศิญา จารุจารย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางวิมลรัตน์ ดวงสีเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
24 นางวิลาวัลย์ สว่างสุรีย์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางวริศศรุตา ดวงชัย  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวทองพูน เจือไทย  ครู ชำนาญการ
0
27 นายกฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวพิมพร เกตุพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
29 นายศุภโชค สีวันนา  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวสุภัทรา ศรีอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวน้ำฝน แซ่ตึ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวสายถวิล แซ่อ่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายยืนยง สิงหาวาสน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายเสริมศักดิ์ คงสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายกำธร เพชรบุรี  ครู ชำนาญการ
0
37 นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทร  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวพัชรินทร์ เรือนสูง  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวชลธิชา ลิ้มเกษตรสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายณรงค์ภัทร ดวงชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวเพชราภาย์ คำแท้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายกิตติศักดิ์ ถ้ำแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวชาลิสา วงศ์พุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวสุภาพร สังข์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายคมสันต์ จงแจ่มใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายวีระชัย คุณเมือง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
7