โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 66 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 67 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)

จำนวน 115

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 8 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 8 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 8 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 3 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 8 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 49 67
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
4
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
3
0
0
0
6 ศิลปะ
3
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
7
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
29
23
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวภัสราภรณ์ วิริยพรสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายพรหมมินทร์ การะเกต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
3 นางกฤษณา วงศ์กวินวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวกนกกร จันทร์อนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางจิรา สมเกียรติกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวกมลฉัต ปทุมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายชวาฬ อันชื่น  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวมาลินี สุทธิเวช  ครู ชำนาญการ
4
46.00
9 นางสาวสาวิตรี เฮงทิ้ว  ครู ชำนาญการ
0
10 นางธิดารัตน์ ขันติการุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
44.00
11 นางนิตยา บุญเฉลิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายอารมย์ โนราษฎร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
48.00
13 นางสาวอโนชา อินทรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
14 นางสาวเบญจวรรณ สกุลเนรมิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวสุวรรณา จูเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวพิมพ์วรัญช์ น้อยพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
109.00
17 นายพงศ์พันธุ์ โพธิ์รักษา  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นายยุทธ อัครางกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
20 นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
22 นางรุ่งนภา พงษ์สุทธิโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางละออ มสารกรัณฑ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
51.00
24 นางสาวพลอยไพลิน มีศิริ  ครู ชำนาญการ
3
119.00
25 นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัย  ครู ชำนาญการ
1
27.00
26 นายสมบัติ แสงทองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวจิตสุภา คำโหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
28 นางสาวชญาพัชชา แก่นนาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวเยาวลักษณ์ ร้อยอำแพง  ครู ชำนาญการ
3
60.00
31 นางอรวรรณ สิมมะลี  ครู ชำนาญการ
0
32 นางอังคณา แสบงบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
21.00
33 นางสาวอาจารี ชูสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
3
28.00
34 นายธันว์ ขำทอง  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาววิภาวรรณ เอียดขนาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
36.00
36 นางสาวสุมามาลย์ ราญไพร  ครู ชำนาญการ
1
27.00
37 นางธีรรัตน์ วิชาชู  ครู ชำนาญการ
4
28.00
38 นางสาวอุษา ระกาพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
39 นางจตุพร สิงหทราเมศน์  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวลลนา ลีระพันธ์  ครู ชำนาญการ
3
32.00
41 นางสาวดาราพร เชยเถื่อน  ครู ชำนาญการ
0
42 นางอัญญา พังจุนันท์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวสาวิณี มะโนรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายพัฒน์ ก๋ำดารา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายเทิดศักดิ์ ยุงประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายอานนท์ เพ็ชรเกลี้ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
48 นางสาวนิว ตาคม  ครู ชำนาญการ
1
7.00
49 นางสาวชนาพร หกเหลี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาววาสนา มาหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวกุสุมา จักขุจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวยุภาวดี วิชามุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายภาคภูมิ เจริญชนม์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
54 นายเพิ่มโชค ศรีอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายจิรศักดิ์ พิมพ์พันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวอรวี เรืองพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
88.50
58 นายพิชญุตม์ เรืองไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทอง  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวพัชรี เหรียญทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายณัฏฐกร ทองมีสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวศุลีพร นุชสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายศุภโชค สีวันนา  ครู ชำนาญการ
0
64 นายพรชัย วิชิตะกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวณัชวรรณ น่วมทะนงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาววลัยรัตน์ ศรลือชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
16