โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

จำนวน 77

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 8 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 8 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 8 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 2 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 39 53
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
5
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
3
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
2
0
0
6 ศิลปะ
2
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
18
18
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนภวรรณ บัญชานนท์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายกรุณพล โลนุชิต  ครู ชำนาญการ
0
3 นางกนกวรรณ ชุนถนอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางกัลยาณี ภูมรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายจรัญ อนันต์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางเจริญศรี ม่วงนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางชยาพร รอดเทภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวจริยา สุวรรณทา  ครู ชำนาญการ
0
9 นายดำรง วิมลธาดา  ครู ชำนาญการ
0
10 นางทัศนียา วันนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวประภาพร ทนานทอง  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวปรานี อังติลานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสถิตย์พร ดีมงคล  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวบุศบง อุยยาหาญ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวอริสา คามจังหาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวจิตรพรรณ พึ่งพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายเกียรติศักดิ์ ศรีแจ้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายกฤช วิยาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสุพรรณี ปลื้มถนอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางศิริพรรณ ทัศนิยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางศิริวรรณ์ บุตร์เพชร  ครู ชำนาญการ
0
22 นายสมเกียรติ แก้วชิงดวง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายสมชาย ประภาโส  ครู ชำนาญการ
0
24 นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
26 นายสุพิษ เทียบแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสุภัค ตรังรัตนจิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางอารีพร หลงสมบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางณรินทร น้อยพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาววีรินทร์ จั่นทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์  ครู ชำนาญการ
0
32 นายสมพร รอดด้วยบุญ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางกนกวรรณ รอดท่าไม้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาววิภาวี เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
35 นางนงลักษณ์ รอดด้วยบุญ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวเยาวพา เผือกนุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวพัทธนันท์ หมู่เฮงปัญญานิธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวพัชรินทร์ แหวนเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวภาวดี เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวภาวดี วงศ์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวพัชระนันท์ พรหมเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายศักดิ์ชัย พันธุ์แตง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายพีรดนย์ จิระกูลวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางปานปิติ ทรัพยาคม  ครู ชำนาญการ
2
34.00
51 นางสาวศิริพร เฟืองอุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวพรทิพย์ ครุฑศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 ปิยะลาภ เตียรธิติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
11