โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หลักสองส่งเสริมวิทยา

จำนวน 16

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 7 13
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
5
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเกียรติเกรียงไกร หมุยจินดา  ครู ชำนาญการ
0
2 นางจารีย์ ช่องคันปอน  ครู ชำนาญการ
6
56.00
3 นางสาวถวิล ศรีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสุรชัย จันทร์หงษ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวพรพิมล ลาภเจริญโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
6 นายภุชงค์ แจ่มแจ้ง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวลำยอง คงสงฆ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวสมปอง เทศหริ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสมยศ ปิ่นทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุภา เกาะเต้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวัชระ หวายฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวชลธิชา บัวสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
147.99
13 นายพัชรพล ชิดชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
9