โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

จำนวน 23

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 10 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
4
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวฉัตรยา จันทสี  ครู ชำนาญการ
0
2 นายไชยศ ทิพย์อุทัย  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
5 นางสุรีย์ ดิเรกโชติพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวปิยพร อินทรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาววีร์สุดา นุชสวาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายศราวุฒ บุญนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายพงศกร วาสุกรี  ครู ชำนาญการ
0
11 นายสมภพ ฮู้ตราทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวปทุมมา พลอยน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวดุษฎี น้อยใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายสรเดช เลิศวัฒนาวณิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวณัฐวดี ใจช่วงโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
5