โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 104 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 165 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -61 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรัทธาสมุทร

จำนวน 117

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 5 9 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 20 22
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 19 24
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 38 45
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 24 25
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 4 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 3 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 8 3 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 1 1 2
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 2 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 7 7
0
0
0
0
  รวม 35 130 165
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
10
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
15
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
12
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
34
6
1
0
5 ภาษาต่างประเทศ
11
13
1
0
0
6 ศิลปะ
1
4
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
4
1
0
0
8 การงานอาชีพ
4
6
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
2
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
7
0
0
0
  รวม
33
108
23
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอัตถ์ แก้วเผือก  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวพิรมล เกตุมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางชมพูนุช เคล้าจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางศิริณรัฐ (จิราภรณ์) โตเหมือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสมภพ ทองคงหาญ  ครู เชี่ยวชาญ
1
6.00
6 นางสาวรตินันท์ ไมตรีจิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
12.00
7 นางสุเมตตา ฉิมพาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
68.00
8 นายพิชฌ์พงศ์ สุวีรานนท์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึก  ครู ชำนาญการ
0
10 นางผกาพันธ์ ศรีนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
11 นางภัคจิรา ชูนิตย์  ครู ชำนาญการ
1
0.00
12 นายณัฐพงษ์ ญานวัฒนะ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางศุภานัน วรสุขบุญชัย  ครู ชำนาญการ
6
74.00
14 นายคทาวุธ วรสุขบุญชัย  ครู ชำนาญการ
0
15 นางปราณี ลาภพูนนิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายมนัส โรจนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวคนึงนิตย์ ทนทาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางชุติมา ดอกพุฒ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
99.99
19 นางมารศรี สังขพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
20 นางสาวเสาวตรี นุ่มนวม  ครู ชำนาญการ
0
21 นางวิรงรอง โรจนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายนันธิพงศ์ นันตสุคนธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายจารึก กฤตนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายอดิศักดิ์ เนียมหอม  ครู ชำนาญการ
0
25 นายสำราญ ศิริแจ่ม  ครู ชำนาญการ
0
26 นางกานดา จำปาศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาววรรณรัตน์ เทียมจรัส  ครู ชำนาญการ
0
28 นางวิภารัตน์ อ่องทับน้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
68.00
29 นายกรเอก เผื่อนผัน  ครู ชำนาญการ
2
62.00
30 นายจิรวรรธน์ ฉิมพาลี  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวพรรณิภา พวงสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
32 นางสาวอรพิน ธนิกกุล  ครู ชำนาญการ
0
33 นางอารี สุวีรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายพยนต์ สุขเกิดผล  ครู ชำนาญการ
0
35 นางราตรี นาคพะวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายทวีศักดิ์ ศรีนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสุภาพ อรรคทิมากูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางจันทรา พิมพ์พันธ์  ครู ชำนาญการ
0
39 นายชูชีพ ศรีอยู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
40 นางสาวชนาบดี เจริญยิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวกัลยาณี เทียมพาน  ครู ชำนาญการ
0
42 นางศิริพร เอี่ยมเจริญ  ครู ชำนาญการ
1
0.00
43 นางสาวลินดา บุญรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
44 นางกรรภิรมย์ ดารา  ครู ชำนาญการ
0
45 นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวยศอารีย์ รวยธนพานิช  ครู ชำนาญการ
1
84.00
47 นางสาวศรารัตน์ อินทรประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
1
18.00
48 นางสาววลัยรัตน์ นาคสมพงษ์  ครู ชำนาญการ
1
15.00
49 นายสุธี เสมอจิตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
50 สิบเอกชัชชัย มณีโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
51 นางจีรมิตร รัตนสมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายบัณฑูร มนตรานนท์  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวฐิตารีย์ แหลมประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวจิราวรรณ จันทรแพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางเจศิณี คุ้มรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
56.00
56 นางสาววงเดือน บุญแก้ว  ครู ชำนาญการ
5
40.00
57 นางสาวพิสมัย โกสินธุ์  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวพัทธ์หทัย สุขแสงดาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
42.00
59 นายอรรถวิทย์ ธรรมสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวสุทธาทินี ศรีสมุทร  ครู ชำนาญการ
0
61 นายสมบัติ ศรีบรรจง  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวมณิศา ชื่นจิต  ครู ชำนาญการ
0
63 นายสกล สุขสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
122.00
64 นายสราวุธ วงษ์จู  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
65 นางสาววิไล เดชตุ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายปัญญา กิติโรจน์พันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาววิภาวรรณ คลองโคน  ครู ชำนาญการ
6
86.00
68 นางสาวปิยวรรณ ตีระกิตติธนา  ครู ชำนาญการ
11
120.00
69 นางสาวจรัมพร จิตร์ชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางมาริสา ม่วงกล่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
54.00
71 นางสาวศิริพร ศรีปานเงิน  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวธนกฤตา น่วมศิริ  ครู ชำนาญการ
0
73 นายเอนก สบายใจ  ครู ชำนาญการ
0
74 นางอุมาภรณ์ ริยาพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
75 นายศิลา ตู้ทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
106.00
76 นายอาจารยเอ้ เอี่ยมลออ  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวกนกวรรณ ถาวรพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางอุมาพร รัตนาภินันท์ชัย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
79 นางสาวสิริรัตน์ เกลี้ยงเกลา  ครู ชำนาญการ
2
80.00
80 นางสาวเพ็ญทิพย์ ศรีสมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
81 นางสาวนภศร มิลินทานุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
48.00
82 นางสาวยุพาพร คำใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายเอกพงษ์ แก้วคชชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายศิลป์ชัย ดอกพุฒ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายบุพกรณ์ จะเกรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายศุภฤกษ์ ตันติวิริยากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญสพัฒน์ สิทธิบวรโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
88 นางสาวพิมพ์พาพรรณ สุวงกฎ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายสุรเชษฐ์ พุ่มกุมาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายเจษฎา สินธู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวปรียาภรณ์ ปานคล้ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
108.00
92 นางสาวกนกทิพย์ ณัฐชาบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวณัฐภาวี นิลสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
70.00
94 นางสาวพัชรียา ชนใฮ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวหทัยรัตน์ สว่างเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายจารุวัตร นาควิมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
56.00
97 นางจีรมิตร รัตนสมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นายจารุวัตร นาควิมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
56.00
99 นายอรรถวิทย์ ธรรมสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
100 พิมพ์พาพรรณ สุวงกฎ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายบัณฑูร มนตรานนท์  ครู ชำนาญการ
0
102 นางวราภา ลิมปิจักร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 สุทธาทินี ศรีสมุทร  ครู ชำนาญการ
0
104 นางสาวกนกวรรณ ถาวรพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวสุภัค มั่นศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายปรีชา ออกกิจวัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
7
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
8
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
28