โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 113 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 115 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

จำนวน 160

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 10 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 13 18
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 13 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 8 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 14 19
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 5 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 15 21
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 3 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 32 83 115
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
4
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
7
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
12
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
1
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
6
5
0
0
6 ศิลปะ
5
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
8
6
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
39
38
38
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจิณห์นิภาสินี ธนาบุญฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวอมรรัตน์ สุดใจ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางกรรนิกา เสืออบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางเสาวรส บุพรรณ  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสมยศ กันยาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางจินตนา กันยาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวสันต์ สังข์ดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวปณิธิ เรืองอร่าม  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวสานิต บัวตูม  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาววราภรณ์ บัวงาม  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวณัฐธิดา ธูปพนม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
59.00
12 นางสุวรรณา หมั่นมานะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย จิบทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางศิริวรรณ บุญโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางจุฑามาศ วงษ์สวาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางพัชรี นุชสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายโกวิท มีอารีย์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางชนิดา อิงคสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสุขสวัสดิ์ ภูรัต  ครู ชำนาญการ
0
20 นายชัยวัฒน์ ปานฉ่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
0.00
21 นายวิบูลย์ หิรัญวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายณัฏฐพงษ์ กันภัย  ครู ชำนาญการ
0
23 ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายวิสันต์ เลิศผสมสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวสุดารัตน์ เอี๊ยะแหวด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
26 นายพชระ พลอยทับทิม  ครู ชำนาญการ
1
48.00
27 นางสาวมณฑารพ สิงห์โตเกษม  ครู ชำนาญการ
1
40.00
28 นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณ(พุ่มศิริ)  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายทำนุ ปัตพี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายจำเนียร ศักดิ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
31 นางกุนทินี จำปาเรือง  ครู ชำนาญการ
0
32 นายพลเทพ ทับศรีนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวจุฑามาส บัวแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
34 นางเอกอนงค์ โอปณะโสภิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวอุไร พุ่มไสว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
36 นางณิชชา ชันแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
37 นางเก็จวลี กรีธาธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
102.00
38 นางสาวรัตนา โพธิ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวศิริมา อธิคมเสรณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายกำพล เลาหวัฒนภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวภัทรภร ว่องไว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางธนพร จุลธุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายฉัตรชัย นาสถิตย์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสุภาวดี ยาวไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
204.00
45 นางมัณฑนา กันพร้อม  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวชนม์ชนก เดือนฉาย  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวพัชรินทร์ มีศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาววาสนา เงินทอง  ครู ชำนาญการ
2
32.00
49 นางสาวดวงกมล ยงกิจจานุกิจ  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสุนีย์ มีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวปิยพร โสมนัส  ครู ชำนาญการ
0
52 นายถาวร เอียงอุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายวิวัฒน์ แสงจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
163.99
54 นางจิตรา บุรีกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางแพรวนภา ทองสุขโข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
56 นางประสงค์ โหมดเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
57 นางสาวกุสุมา ขำทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
58 นายชยทัศน์พงษ์ กิจเพิ่มพูน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางพวงดาว บัวหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวสายสุนีย์ สืบสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางลัดดา สอนริน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวสมใจ กลิ่นอุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางบุษญา ร้องขันแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางเตือนใจ อินทร์จันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
65 นางสาววิลาสิณี ทองสมนึก  ครู ชำนาญการ
3
24.00
66 นางเกศสุดา ปงลังกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาววิเชียร กลีบจงกล  ครู ชำนาญการ
0
68 นางขวัญฤทัย ทั่งเหล็ก  ครู ชำนาญการ
0
69 นางสาวธัญดา วงศ์สิงห์  ครู ชำนาญการ
0
70 นางอรัญญา มหาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
71 นางสาวจารุภรณ์ ศรีประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
72 นายภานุ น้อยจำรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางชินธันย์ จิตต์การุณย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
74 นายไพลิน นวมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นายจตุพร เกิดสดับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวอภิญญา เรืองพุก  ครู ชำนาญการ
0
77 นายบวร ทองสัมฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสาวมณฑา เสือคุ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
40.00
79 นางสาวจุฑารัตน์ ภู่สมบุญ  ครู ชำนาญการ
0
80 นางศรัญญา เดชมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายสุวิจักขณ์ ภัสสพรณ์  ครู ชำนาญการ
4
123.99
82 นางสาวปวีณ์สุดา รามนัฎ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวนภาพร ผ่องเพริดพริ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวสุพัตรา เพ็งอุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวเรณู สีลิ้นจี่  ครู ชำนาญการ
0
86 ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร ทับทิมแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวสุรีย์รัตน์ หลิมเหล็ก  ครู ชำนาญการ
0
88 นางน้ำผึ้ง น้อยบาท  ครู ชำนาญการ
0
89 นางชญานิษฐ์ รอดลอย  ครู ชำนาญการ
0
90 นางสาวอุมาพร เกิดผล  ครู ชำนาญการ
0
91 นายรัฐพล ศรีธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวนุชจรินทร์ ปิ่นทอง  ครู ชำนาญการ
0
93 นางสาวนิรมล เรืองงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายปรีฃา ศรีทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางศิริลักษณ์ อุบลน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวสิริลดา สุดใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายธธนนต์ นิยมญาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายอภิวัฒน์ พลายศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวกนกวลัย เพลินจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายสุพรชัย เทียนทองอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวเพ็ญ จันทร์ปรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 ว่าที่ร้อยตรีรัตนพงษ์ วรรณกัมมิโก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวนาขวัญ โชยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาววรรณิศา นวะอภิศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวจิตติมา เครือแขก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวภีรดา ทองจีน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวมาริษา เดชวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นายสุนทร เขียวน้ำเงิน  ครู ชำนาญการ
0
110 นางสาวนุทรี มงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
111 นายภราดร รุ่งเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางดุษฎี จุลกะนาถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
113 นางนันทิยา เจริญผล  ครู ชำนาญการ
0
114 นายโกสินทร์ บุตรเนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
115 นางดวงเดือน ไชยวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางสาวภัสสนันทน์ เขียมทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวสิรินาถ ศรีประทุมวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
118 นางสิรินทร์ทิพย์ ปุริโส  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
6
 
รวม
36