โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 66 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 54 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 12 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

จำนวน 91

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 7 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 10 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 5 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 4 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 43 54
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
3
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
4
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
4
1
0
0
6 ศิลปะ
1
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
3
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
20
19
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุรีย์พร ทองแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวพรวี มาลัยเลิศ  ครู ชำนาญการ
1
6.00
3 นางสาวพันธ์ทิพา พิณทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
4 นางละม้ายมาศ อินทุกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวณัฐญา คนคล่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
78.00
6 นางบุษกร เสียงหวาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสะไบ อุ่นเรือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุรัตน์ งามศรีขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
57.00
9 นางสาวนุศรา วิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางจงกล เทพพานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
11 นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก  ครู ชำนาญการ
0
12 นายสุขเกษม ผลถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวจันทร์ผ่อง สมุทรผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
14 นายภาษิต บำรุงเมือง  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสุนีย์ เวชกิจ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางระพีพร มานะดี  ครู ชำนาญการ
0
17 นายนิคม พื้นผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางบุษยมาส พื้นผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางจันทร์จรัส บุญเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสายฝน เซ็งแซ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายสมาน เซ็งแซ่  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวนันทรัตน์ แดงสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
3
40.00
23 นางชวรีย์ ทองยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
24 นางเติมศิริ แช่มช้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
25 นางพรทิพย์ พ่วงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
26 นางประเทือง พรหมรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางอัญชลี สังข์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางรวีวรรณ พิงภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางธีรา วิโนทกะ  ครู ชำนาญการ
1
0.00
30 นางจารุวรรณ ฤทธิรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวพิชญา ช่วยบำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวไข่มุก หังสบุตร์  ครู ชำนาญการ
3
76.00
33 นางพิจิตรา ปรียานนท์  ครู ชำนาญการ
1
90.00
34 นายฉัตร์มงคล สนพลาย  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวบุษกร งามสม  ครู ชำนาญการ
3
64.00
36 นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริ  ครู ชำนาญการ
4
56.00
37 นางสาวธัญนิชา หอมจริง  ครู ชำนาญการ
10
96.00
38 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด  ครู ชำนาญการ
0
39 นายฐานิสร์ พรรณรายน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
64.00
40 นางสาววรรณภักสร เอี่ยมอุบลวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวพิมพ์รดาภา เนตรพราว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวเพลินจิต กิตติยงวิวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
43 นางสาวจรรยา จิตมีธรรมเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวสุอนงค์ บัวทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
45 นายพิรสิฎฐ์ พีรภัคโสภณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางวัชรี มณีตัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางวรรณพร เลิศอาวาส  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสุนันทา ปักษาสวย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวประวัลย์รัตน์ ผิวนิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
79.00
50 นางสาวรักชนก อยู่ใจเย็น  ครู ชำนาญการ
0
51 นางพิกุล ทนยิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางวัชรี มณีตัน   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวประวัลย์รัตน์ ผิวนิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
79.00
54 นายอรรถชัย กาหลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวกาญจนา โรยสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายสมชาย สุเหร็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายยุทธภูมิ สอนวิสัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
72.00
58 นายเอนก รักวงศ์ไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางเจศิณี คุ้มรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
56.00
60 นายสุธาวี กลิ่นอุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
99.00
61 นางวรรณา เนตรกาศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
62 นายเดชมนตรี โพธิราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวสุวิมล เปี่ยมกลัด  ครู ชำนาญการ
6
84.00
64 นายอรรคกมล ทรัพย์ล้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 ปาริสา มาคล้าย  ครู ชำนาญการ
3
40.00
66 นางสาวกาญจนา ผิวผาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
54.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
5
 
รวม
20
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0