โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 95 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 96 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คงคาราม

จำนวน 139

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 14 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 13 17
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 11 18
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 14 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 4 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 6 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 25 71 96
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
7
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
4
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
6
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
4
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
3
8
0
0
6 ศิลปะ
2
1
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
5
3
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
30
28
38
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเยาวรินทร์ ยิ้มรอด  ครู ชำนาญการ
0
2 นางศศิธร ใหญ่กว่าวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวชินตา จับจัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
22.00
4 นางทัพพ์พรรณ ศรีบัวอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
5 นางสาวพิกุล วิไลลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวนรมน หอมกลบ  ครู ชำนาญการ
4
48.00
7 นางสาวชลธิดา หงษ์เหม  ครู ชำนาญการ
3
15.00
8 นางสาวรัตน์นรี บุญจันทร์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
56.00
9 นายชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายธนัท ชัยสิทธิ์สงวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางนภาพร ชัยสิทธิ์สงวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางบุญเลขา ราชสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
13 นางสาวเหมือนจันทร์ สุขเทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวปริฉัตร เล็กดวง  ครู ชำนาญการ
0
15 นางณัฐชุดา ศรีถม  ครู ชำนาญการ
0
16 นางรัชนี นาคสุข  ครู ชำนาญการ
2
16.00
17 นางปุณยา จารุแพทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายวัลลภ มหาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวถิรนันท์ เจริญศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
20 นางสาวณัชชา โคตรสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้มศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายวันชัย ภิญโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวสุวภัทร ช้างนะ  ครู ชำนาญการ
1
8.00
24 ว่าที่พันตรีพสิษฐ์ พึ่งเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางวรรณา นวมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
26 นางสาวระเบียบ ขำคม  ครู ชำนาญการ
0
27 นางรุจิรา ทับทิมแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
28 นางมวลทกานต์ พืชโรจน์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
29 นางสาวศรีสุดา สุขสำราญ  ครู ชำนาญการ
3
66.00
30 นางสาวลักขณา นิลสลับ  ครู ชำนาญการ
5
51.00
31 นายวัลลภ กอวชิรพันธ์  ครู ชำนาญการ
5
80.00
32 นางสาวสุวภัทร แต้มทอง  ครู ชำนาญการ
1
24.00
33 นางสาวพิราวรรณ ชมะวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวปิยะพร ไพรทอง  ครู ชำนาญการ
2
24.00
35 นางสาววิลาสินี พวงระย้า  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวปัทมา แตงอวบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
22.00
37 นางณัฏฐณิชา ณ ถลาง  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวธิติยา สัญญขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
39 นางนภัสสรณ์ หลักบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวชนนิกานต์ วงษ์สูง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
41 นายสมศักดิ์ แป้นเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวจันทร์เพ็ญ ปรีชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายกิตติวัฒน์ ปลื้มจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายสิทธิชัย ตันเอี๋ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายสิทธิศักดิ์ กิมอิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวสาวิตรี พัศชะสีห์  ครู ชำนาญการ
2
37.00
47 นางสาวประวีนา พันธ์จันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวศุภาพิชญ์ เอี่ยมสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
32.00
49 นางทัศนีย์ อึ๊งภากรณ์  ครู ชำนาญการ
5
112.00
50 นางดลพร สุวรรณบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
102.00
51 นายชาคริต แสงกระจ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายอัณณพ ชูช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายปวันต์ ร้อยแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
49.00
54 นางสาวฐิตาภา ทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวสิริมา สอาดบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
68.00
56 นางชุลีพร เทวรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
57 นางสาวช่อฟ้า วรสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
48.00
58 นางสาวกสิณา เกตุมั่งมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวธัญพร กล่อมสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
52.00
60 นายบดีศร บุญอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
61 นางสาวกนัษมณ งามระหงส์  ครู ชำนาญการ
7
155.99
62 นางสาวขวัญเรือน แก้วสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวศรุดา น้อยเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
64 นางสาวฉัตรขวัญ พูลเพิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายชัยสิทธิ์ ถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายพิทยพันธ์ พวงเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
67 นางสาวใกล้รุ่ง สังข์สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
79.00
68 นายสงกรานต์ สุสุทธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายเจนจบ นพคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางดารณี จันทร์นาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
71 นางสิริพรรณ เนตินิยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางปูรณี ใจกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางอุทัยวรรณ มีนุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
6.00
74 นายชูศักดิ์ สำเภาเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสุนันท์ ตั้งเจียวลี้  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
76 นางอัจฉรา กล่อมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
123.99
77 นางสาวกัลญา กรีธาธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
60.00
78 นางวิภารัตน์ เจียมอุย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
79 นางสาวสุนิสา ขำทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
80 นายบุญชู ตั้งเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายสันตวัฒน์ แย้มเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางเพชรรัตน์ อินทรสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
83 นางทิวาพร เฟื่องฟุ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางกฤตยา โสมทัศน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางจงรักษ์ สุขะสุคนธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางสาวศรันย์กรณ์ อาจณรงค์กร  ครู ชำนาญการ
4
40.00
87 นายยรรยงค์ รบไว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นายสิรวิชญ์ ไกรแถลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางพูลลาภ ฉ่ำแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางสาวพรรณประไพ เพ็งแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
91 นางสาวบุษราคัม ดุลบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางธนภัทร พึ่งเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นายคณิต วงษ์รอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางสาวรังสิมา ศรีในบ้าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นายพินิจ เครือเหลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวณิชาภา นาคแกมทอง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
6
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
35