โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 36 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 35 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เขาย้อยวิทยา

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 7 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 8 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 30 35
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
4
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
4
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
16
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอรรคพล สงวนยวง  ครู ชำนาญการ
1
18.00
2 นางวรรณา หงษ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวสุวิมล พลคำมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
45.00
5 นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอารีรัตน์ นามเทศ  ครู ชำนาญการ
3
42.00
7 นางลาวัลย์ ปลื้มใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
55.00
8 นายโกศล เกิดดี  ครู ชำนาญการ
2
30.00
9 นายสุนทร ทั่งทอง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสิรินาถ ธารา  ครู ชำนาญการ
5
154.00
11 นางทิพวรรณ เกิดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
78.00
12 นางสาวเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
13 นายสุเมธ ที่รัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางชะบา สรรพคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวสุมาพร คล้ายคลึง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวสำราญ สังคีรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
17 นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาววรัญญา ทิพย์กรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางรัชนู ศันเสนียกุล  ครู ชำนาญการ
1
13.00
20 นางสาววรางคณา เปรมปรีดิ์  ครู ชำนาญการ
5
54.00
21 นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร  ครู ชำนาญการ
3
72.00
22 นางรัชเกล้า เปรมกมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียน  ครู ชำนาญการ
7
54.00
24 นางสาวสิปภา โชติโภคินสุข  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสุมา แท่นนิล  ครู ชำนาญการ
0
26 นางจินดา แก้วสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
27 นางโสภา วงศ์ประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาววรพร ชูใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวสุภาวดี ระวังแค้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
58.00
30 นางสาวกนกวรรณ ยิ่งประสบผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวเสาวลักษณ์ กันหะ  ครู ชำนาญการ
6
87.00
32 นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ  ครู ชำนาญการ
9
118.00
33 นางสาวบุญทวี สาดสาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
64.00
34 นางสาวภัทรพร กลิ่นอุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวชนนิกานต์ สังข์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 วารี ชูชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
6