โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองหญ้าปล้องวิทยา

จำนวน 39

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 1 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 20 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
3
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
10
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางผุสดี พวงไม้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวอุฑาพร สุขวิบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวจุฑารัตน์ วันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายทแกล้ว อินทร์วงศกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุจิตรา ทับทิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
20.00
6 นางสำรอง ขาวสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
7 นายธวัฒน์ ศรีคลหนู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอนุชา เหลืองเหรียญชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางวรรณรา เตี้ยแจ้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางศรีมุกดา จิตร์ชื่น  ครู ชำนาญการ
0
11 นางลูกคิด เทพพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวอารีย์ ศรีแจ้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวดวงใจ มิ่งขวัญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายกิตติเดช เปรมกมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางลักขณา ทุมนาหาด  ครู ชำนาญการ
0
16 นายเตือนใจ บัวพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวจินตนา บัวหลวง  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวรัชฎา ณัฎฐกุล  ครู ชำนาญการ
0
19 นายสยาม บุญประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวญาณภาณี พรหมเรือง  ครู ชำนาญการ
0
21 นายอภิชิต ศิริวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวณัฐติวรรณ ยืนยงค์นาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
23 นางสาวกานดา แสงนิลาวิวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวรัตนา ศรีธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายชัยวัฒน์ พิศาลเศรษฐกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวดวงกมล อังกินันท์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
27 นางสาวพรพิมล อุดมมขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวปานรวี สายกฤษณะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
10