โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 35 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 7 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 28 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่ายางวิทยา

จำนวน 45

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 5 7
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
1
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนางสาวพรรณี ปิ่นแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวทัศนียา อ่วมเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางศรีรัตน์ จันทร์บรรจง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางบรรจง เนียมมูล  ครู ชำนาญการ
0
5 นางกนกกร สมนึก  ครู ชำนาญการ
0
6 นายธานี ผลศรัทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายพัฒน์พงษ์ ชูใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอาหามะ มะบู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางอารี แสงขำ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางอรัญญาณี สมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายเกรียงศักดิ์ เนตินิยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายเพทาย ศุภรัตน์บรรพต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอุไร เพ็งศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวประวีณ์นุช งามชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวอัญชลี ทองจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวนิลุบล บัวงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 น.ส.สุภนิช เปลี่ยนสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางวนิดา ศรีสารคาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางนุชสรา นกน่วม  ครู ชำนาญการ
0
21 นายอาชีพ ใจกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวพจภาณี โตสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวสุภาวดี เดชมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวเบญจา รอดลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายทนงศักดิ์ ทองมาก  ครู ชำนาญการ
0
26 สิบตำรวจเอกโรมรักษ์ หริ่งระรี่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวจำลองลักษณ์ ภมรพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวสุวพร ชุ่มกมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวสุรีรัตน์ พับแผ่นทอง  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวอารียา เสียงกลม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวปัณณพร ศุกระสร  ครู ชำนาญการ
0
32 นางอัญชลี สุวลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางภัทรวรรณ สกุณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายธีรยุทธ ยังภู่  ครู เชี่ยวชาญ
0
35 นายยิ่งโรจน์ เทพอาสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
9