โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองชุมแสงวิทยา

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 6 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 24 33
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
7
25
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางธวัลรัตน์ ทองมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสุชาติ นามทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวธาริสา สุขอำไพจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางประทุม รัตนเศียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายชาญ แก้วชิงดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายฉัฏฐพร พ่วงทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวจิรัญญาณ์ โพธิ์ทองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางอัมพร เอมกมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางศิริพร เกิดโชติ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวเทวี ช่วงชาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอัญชลี มุ่งหมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวศศิวิมล ทวีกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางชลธิชา เงินมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายธนวัฒน์ ชูชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสุรชิต ชุมสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายประสิทธิ์ ผ่องดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาววีนัส เกษวัฒนากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
26.00
18 นางสาวเสาวลักษณ์ จงเจตจำนง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวปัญจรัตน์ ทองใบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายชัยนันท์ คำวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางปัตทมา วรนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางอัจฉราอร ฉิมพาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางกมลมาส แป้นแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
24 นางเขมจิรา ธามฐานัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางนงนุช สหรัตนะโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางจิรสุดา บุญรอดวรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
38.00
27 นางสาวสมประสงค์ แดงเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวสุภารัชต์ จันทร๋สว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายพิรุฬห์ภัค โพธิ์เงิน  ครู ชำนาญการ
0
30 นายยศดนัย คชพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาววาสนา พุ่มเพิ่ม  ครู ชำนาญการ
3
40.00
32 นางสาวลัดดา เอี่ยมมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสุนทลี กรีธาธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
50.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
13