โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วชิรธรรมโศภิต

จำนวน 15

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 10 13
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
1
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชัยยศ มาลัยเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
2 นายสำราญ วารินศิริรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
3 นางเณศรา ลำพู  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
56.00
4 นางภคพร บุตรเนียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
12
136.00
5 นางสมร อัตตวิริยะสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
40.00
6 นางรุ่งนภา แย้มเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
54.00
7 นางสาวโสมวดี ศรีเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางณัฐิยา ภูขามคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
45.00
9 นางวริศรา สิทธิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
112.00
10 นายขวัญชัย ชอบงาม  ครู ชำนาญการ
5
92.00
11 นางสาวศรัญญา อักษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
56.00
12 นางสาวอำไพ สังข์สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวเสาวลักษณ์ ดีฉ่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11
128.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
9