โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 30 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 31 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : แก่งกระจานวิทยา

จำนวน 49

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 22 31
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
3
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
5
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวิเชด ประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสมจิตร วาดวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายประเชิญ ทวีกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
4 นางนิตยา แก้วชิงดวง  ครู ชำนาญการ
1
90.00
5 นางสาวสริตา พรมจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางมาริษา คำวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
7 นางราตรี พูลสวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
66.00
8 นางอุษณี เมฆวิลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
9 นางสาวสุณีย์ พจนศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
10 นางสาวสมคิด ไม้แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
11 นางสาวภิรมย์พร ตรีเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
0.00
12 นางธนัญญา ประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
13 นายชัยชาญ แก้วชิงดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสริญญา ขันกา  ครู ชำนาญการ
1
16.00
15 นางสาวอาพร ทองหยาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
16 นางสาวสุนันท์ ทองอยู่  ครู ชำนาญการ
7
68.00
17 นางสาววันเพ็ญ พรายประทีป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวกาญจนา สุขสำราญ  ครู ชำนาญการ
2
14.00
19 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์รพี ศรีหาตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวลักษมี ดิษฐวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
13.00
21 นางอารีย์ วิหะกะรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
22 นางสาวพจนี ทองไกรแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวทยิดา อยู่ฉิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวพัชรา แพทย์พันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
25 นายฉัตรภูมิ ประภาสุทธิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางจำเนียร ดีหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
102.00
27 นางสาวธิติฏฐา อิ่มวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
28 นางสาวสุธนียา ประเสริฐไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
66.00
29 นายชุมพล สิทธิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายสรธร สุขประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวดรุณวรรณ สุวลักษณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
10