โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 46 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 43 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางสะพานวิทยา

จำนวน 93

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 8 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 2 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 29 43
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
6
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
1
0
0
6 ศิลปะ
2
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
25
11
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอารีย์ บุญแต่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายศักดิ์ณรงค์ พุ่มเพิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวสุนารี ก๋าแก่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
4 นางกรวรรณ คล่องยุทธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายวัลลภ แก้วกำเนิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
6 นายสมยศ เรืองเนตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวธมลวรรณ เคล้าคลึง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางนุสรา รีพล  ครู ชำนาญการ
0
9 นางยุพดี พงษ์ไพโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายชูศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  ครู ชำนาญการพิเศษ
11
120.00
11 นางนิตยา สุวรรณหงส์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเปรมใจ แสงชาตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายสรยุทธ สนธิ  ครู ชำนาญการ
0
14 นายเดชา ปานอ้น  ครู ชำนาญการ
0
15 นายประวิทย์ รีพล  ครู ชำนาญการ
0
16 นางทัสณียา แบบสังข์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางรุ่งรตี เทพนม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวทิพาภรณ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางรจนา ทิพย์อักษร  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวจรรยงค์ บุญซัน  ครู ชำนาญการ
2
44.00
21 นางสิรีกร จันทร์สงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายกิจจา กิจหงวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
23 นายเอกพงศ์ บรรพบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
66.00
24 นางสิริลักษณ์ บุญเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
25 นายรัตนศักดิ์ ก้อนเพชร  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวปัทมา ปุริสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายภาสกร ชาวเกาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางวาณิชา แข็งแรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางชุติมา อังกุลดี  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวบำเพ็ญ ขาวสง่า  ครู ชำนาญการ
5
48.00
31 นางสาวไอรินทร์ โกณฑา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวพรนิภา เวียงวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวประภัสสร สิทธิศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวอรสา ส่งถึง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
48.00
35 นางสาวเมนิกา สีสลับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายอภิสิทธิ์ นุ้ยคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวกมลวรรณ สิงหาศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวณัชฏ์ฑิฌาวดี พรหมพรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวชลลดา จันทร์หอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายเฉลิม ทองแดงห่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายชิติพัทธ์ บูรณประเสริฐกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวจินตนา ศรีเหรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวนวรัตน์ สังขฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวจิราพร สวัสดิภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 งปาริชาติ ยกย่อง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
10