โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 1 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 11 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -10 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางสะพานน้อยวิทยาคม

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 9 11
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
2
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสมเกียรติ์ อนุวัตพงศ์พันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายพงษ์พันธ์ จารุวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางลัดดา ชูชื่น  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวอรณี หัสเสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวปานิดา สอนแข็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายวีระยุทธ พฤกจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวณัฐา พุทธอรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
168.00
8 นางสาวมยุรี ไพฑูรย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
136.00
9 นางสาวเอื้ออนุช เพียรขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
64.00
10 นางสาวคชาภา สังขวิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางชัชฎาภรณ์ ศรีสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาววรินทร์ เส่งนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 วันวิสาข์ ศรีสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวจันธิมา สุขเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
88.00
15 นางสาวโสภิศ ทองอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
6