โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เมืองปราณบุรี

จำนวน 23

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 3 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 15 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
7
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอภิรดี สาริกา  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาววาสนา ภู่พวง  ครู ชำนาญการ
0
3 นางอัมพวัน เลี่ยมนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุรีย์พร ศิริยุทธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางศิณีนารถ นวไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวพรจงกล สุขสนาน  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวณิชากร แสงสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเพชราวัล ฉวีภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายบัญชา สุขเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาววีณา พนาพิทักษ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายอัทธเมศร์ วัชรสินไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายไพรัช วรรณดี  ครู ชำนาญการ
0
13 นางนงนุช พัฒน์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสมพร นวไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวพรหมพรพรรธ แก้วทอง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางธนภร เรือกิจ  ครู ชำนาญการ
0
17 นายนันท์วัฒน์ บูรณประเสริฐกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายศุภณัฐ ฉวีภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายเสนาะ พวงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวปทิตตา(ชนิดาภา) ทวีศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาววัณภาสิณี ยิ้มประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางพรพิมล สุขนิมิตร  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
8