โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 48 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 52 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

จำนวน 74

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 6 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 5 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 7 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 37 52
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
3
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
13
27
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรสิตา แก้วคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวศิวพร แก้วเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
3 นางสาวทิพวรรณ กิมเล็ก  ครู ชำนาญการ
0
4 นางธนิสรา ระวังวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
5 นางสาวรสิตา กลิ่นสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
6 นายลิขิต สาจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวดวงฤดี จิรนันทสุพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 ว่าที่ร้อยตรีสมชัย นารโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
19.00
9 นางรัตนาวัลย์ นิธิภัคนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
10 นายณรงค์วิทย์ อู่เงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุจิตรา โกศัยภัทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายปัญญา พานศรี  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวศรีประภา บำรุงสุข  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวณรรฐมน ผึ่งผาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางเอื้อมพร นารโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
17 นางสุมาลี จันทร์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางอุษา สอนสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายกอบชัย มัณยานนท์  ครู ชำนาญการ
3
36.00
20 นางสาวนวรัตน์ โรจนาคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางชุติมา ประโยชน์มี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
22 นางรวงทิพย์ บุญพาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
23 นายบรรจง มาพิจารณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางปาริชาต คงกะเรียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสงบ สอนสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายนรเทพ ชนะ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวระริน เชื่อมชิต  ครู ชำนาญการ
0
28 นางอทิตยารัศมิ์ ทองเหี่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางเกษิรี บุญเพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
30 นายวีรวุฒิ หนูน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายพรชัย ระวังวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสิริรัตน์ วิริยาภรณ์ประภาส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวเจมจิรา หินแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
12.00
34 นางสุภาพ ไสวเวียง  ครู ชำนาญการ
1
8.00
35 นายบุญรอด อยู่ศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวจตุพร พึ่งพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาววนัสกรณ์ คงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางวสาวี กิมใช่ยัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวธัญจิรา สุวรรณสอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวนิภาวัลย์ อินทร์อ่อน  ครู ชำนาญการ
1
16.00
41 นางสาวสาวิณี อ่วมเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวสิริธิดา เสาหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
66.00
43 นายเสฎฐวุฒิ ใจงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางดวงจิต บุญกาวิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวปุณิชา คุ้มสอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายรัชฎ์ คงกะเรียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
47 นางสาวปรวรรณ อ่ำช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวปาริฉัตร ชีถนอม  ครู ชำนาญการ
2
10.00
49 นายยิ่งโรจน์ เทพอาสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
19