โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 23 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 25 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หัวหินวิทยาคม

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 7 18 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
3
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
11
8
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางบุษรินทร์ พรมทา  ครู ชำนาญการ
8
108.00
2 นายอทิติย์ ชูตระกูลวงศ์  ครู ชำนาญการ
6
187.99
3 นางสาวเพ็ญสิณี รัตตนวิเชียร  ครู ชำนาญการ
0
4 นางทิพย์อุบล แสนภูวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
36.00
5 นางอัจฉราวดี ศรีโมรส  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวอัจฉรา สมมาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 ว่าที่ร้อยโทพิชัย ศรีชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพัทยา คีรีศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
9 นางกุลนิดา ชูกำลัง  ครู ชำนาญการ
3
40.00
10 นางจันทิมา จิตรตั้งตรง  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวหนึ่งฤทัย เทพพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
4
40.00
12 นางสาวศศิธร จิตเสนาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
13 นายอภิชาติ จุลพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายวิษณุ ฉิ่งเล็ก  ครู ชำนาญการ
0
15 นายพีระวัฒน์ เจริญรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
52.00
16 นางสาวน้ำฝน โสมรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
29.00
17 นางสาวทรรณรต สุวรรณจินดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
48.00
18 นางสาวณิชาดา นวลพลับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นีรนุช สาขะมุติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 เตือนใจ แสงกล่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวจินตนา พุ่มไสว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 พรธิวา โยธาวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
23 นายองอาจ อารมณ์ฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5