โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 15 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 16 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองพลับวิทยา

จำนวน 23

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 4 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 12 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
4
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนงค์ลักษ์ อุทัยธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางปุณยากร นาคเสวีวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายธวัชชัย นามทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางผกาวดี เอื้องสัจจะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายวัชรินทร์ เอื้องสัจจะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางปนัดดา จันทร์เฮ้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวปิยะนันท์ เส็งประชา  ครู ชำนาญการ
1
20.00
8 นางสาวรุ่งอรุณ จิตรตั้งตรง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาววิรากร ใจเอื้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายวุฒินันท์ เพชรเชนทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาววรรณาภรณ์ ผลรัตนไพบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายอาทิวราห์ ไตรภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวสุพรรณี ตรีอัมพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางชญาดา บัวศิริ  ครู ชำนาญการ
9
68.00
15 นางสาวอุทิศ กลอยสวาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
4