โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สามร้อยยอดวิทยาคม

จำนวน 99

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 10 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 9 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 4 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 9 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 5 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 44 62
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
3
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
4
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
4
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
3
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
6
3
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
3
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
20
24
18
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางศรีไพร เคลือบสูงเนิน(แตงอ่อน)  ครู ชำนาญการ
0
2 นายสุเนตร จันทร์สว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
3 นางอริสา ขันโท  ครู ชำนาญการ
0
4 นายชุมสิน(นิรุตต์) กาญจนทอง  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวสุทธิกานต์ เหรียญทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางผกาแก้ว จีรวุฒิ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวสังวาลย์ จันละมูล  ครู ชำนาญการ
5
150.00
8 นายประมวล กิจคุณธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางพรรณี ครุฑเสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
10 นางจำนงจิต ยะโสธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายรัตนชัย ไชยบุตร  ครู ชำนาญการ
8
56.50
12 นายภาณุชิต ศิลาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวปรารถนา จันทร์ไทย  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาววิจิตตรี แก้วประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
21.00
15 นางจารุวรรณ มังคสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายมนตรี ยะโสธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายทศพร ครุฑเสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวบุบผา บุญส่ง  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวสุดา สมอแก้ว  ครู ชำนาญการ
4
27.00
20 นางชนัญกาญจน์ หอมกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายดำรงค์ศักดิ์ ชมชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
22 นางสุมีนา ทับเนียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
51.00
23 นายณัฐวุฒิ วรรณโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสินีนารถ คงนมนาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
25 นางประภาศรี แสงทองอร่าม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางลดารัตน์ กิจคุณธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายมนตรี บูรณะเสน  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวสิริมา วัชรากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
29 นางนฤภร ราชานาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายสุพจน์ สุขพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางบังอร ชิตวิลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
32 นายจรูญ แสงทองอร่าม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางจันทร์เพ็ญ ศรีภุมมา  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวดวงดาว ปัญจมหาคีรี  ครู ชำนาญการ
0
35 นางเมธาวี อู่เงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
15.00
36 นางสาวอารียา ขวกเขียว  ครู ชำนาญการ
0
37 นายโชติปกรณ์ ขวัญมงคล  ครู ชำนาญการ
3
19.00
38 นางสาวกรนันท์ กลิ่นสละ  ครู ชำนาญการ
4
52.00
39 นางสาวทยากร ศักดิ์ศรีเท้า  ครู ชำนาญการ
2
102.00
40 นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล  ครู ชำนาญการ
2
36.00
41 นางนิติมา แก้วไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวอจิระวดี ไชยบุตร  ครู ชำนาญการ
1
12.00
43 นางพรอุมา แก้วจิตต์  ครู ชำนาญการ
0
44 นายไพฑูรย์ มนพลับ  ครู ชำนาญการ
0
45 นางพรทิพย์ มาระสิน  ครู ชำนาญการ
3
126.00
46 นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวจิราวรรณ หอมเพียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางณัฐิกา ปัตยุรักษ์  ครู ชำนาญการ
1
16.00
49 นางสาวบงกชกุล วงษ์สีทอง  ครู ชำนาญการ
1
16.00
50 นางสาวสายฝน ศรีรอด  ครู ชำนาญการ
1
12.00
51 นางสาวพิศุทธิ์ แย้มบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายตฤณ คงอยู่สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
53 นางสาวภัทรานิษฐ์ แปงต่อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวพรทิพย์ แดงชาติแท้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางฟารีดะห์ รอดนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวลักษิกา ผลพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
57 นายอนุสรณ์ ดรปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
58 นางสาวพรรณทิมา พันธุ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
59 นายนัสรี สาและ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายชาญณรงค์ คล่องใจชน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
61 นางกองกาญจน์ ทิพย์จันทร์ มะสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวประเทือง บัวเผื่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวปณิชา น้ำแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
8.00
64 นางราตรี อรชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
65 นางสาวกันยกานต์ จันชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
17