โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 30 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 28 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เมืองหลังสวน

จำนวน 39

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 0 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 10 18 28
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
3
1
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
7
12
8
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอัมพร จันทร์มณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายประสิทธิ์ นาคสิงห์  ครู เชี่ยวชาญ
0
3 นางสาวทับทิม พุ่มคล้าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจรุงจิต เพชรอุทัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางนราภรณ์ ประทานทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
6 นายชัยยนต์ ศรีเชียงหา  ครู ชำนาญการ
2
24.00
7 นางพรศรี ยอดสุดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
114.00
8 นางอำนวย ออกเวหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
9 นางอรพิน จันทร์เกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
10 นายจรัส รัตนบรรณสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาววัชรี เพชรรัตน์  ครู ชำนาญการ
3
54.00
12 นางรมมดี ชุมแก่น  ครู ชำนาญการ
0
13 นายพิศิษฏ์ฐา ผกากรอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
14 นางกานต์สิริ มาตขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายพรชัย ประทานทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวทิวะพร คงบุญมี  ครู ชำนาญการ
1
90.00
17 นางสิริพร รอดวิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
18 นายสุรชัย ทองนุ้ยพราหมณ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางปราณีต วัฒน์ฐิยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
20 นางจุฑารัตน์ ศรีเชียงหา  ครู ชำนาญการ
2
35.00
21 นายดุสิทธิ์ ไกรทอง  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสมัย สุวรรณอำภา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
23 นายโชคชัย สกลวิรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
26 นายชาญชัย ผลอุบัติ  ครู ชำนาญการ
0
27 นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวชุติมา เอมสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
29 นายกฤษณ์ คงเปีย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
74.00
30 นางสาวศศิวิมล จงไกรจักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวรวมพร สีเผือก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
12