โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 158 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 212 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -54 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

จำนวน 185

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 20 23
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 7 18 25
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 25 31
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 12 19
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 46 48
0
0
0
0
6 ศิลปะ 7 13 20
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 7 12
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 13 16
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 4 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 13 13
0
0
0
0
  รวม 41 171 212
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
10
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
12
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
16
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
6
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
17
14
16
0
0
6 ศิลปะ
6
7
7
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
6
5
0
0
8 การงานอาชีพ
1
6
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
4
1
0
0
11 อื่นๆ
2
6
5
0
0
  รวม
43
87
75
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจุรีรัตน์ บุญทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายไวยฤทธิ์ ณรงค์ราช  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวจิรัฐิติกาล แก้วละเอียด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายสมปอง สว่างพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางบุตสรินทร์ วงศ์วิลาส  ครู ชำนาญการ
0
6 นางอุมาพร พงศ์ประยูร  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวธันย์รดา เนติ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวมัณฑ์ลิกา คงอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
66.00
9 นายเสฎฐวุฒิ จันทะมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายอโณทัย พกแดง  ครู ชำนาญการ
0
11 นางโกมล รัตนบุรี  ครู ชำนาญการ
0
12 นางวลัยภรณ์ สุวรรณสะอาด  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสุธีรนุช อมรนรชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางศุภวรรณ บุญขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสุพรรณี สารสำเร็จ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางพรพรรณ วิไลมงคลดี  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสารภี ธนนิมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางยุวรัตน์ อินทรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวมารีย๊ะ แอหลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวโสภาพรรณ ชายแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวมลิวัลย์ ดอกเตย  ครู ชำนาญการ
0
22 นางอังคณา โฆษิตธาตรี ชูจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางกาญจนา ดำเกลี้ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายนภดล ภูริมงคล  ครู ชำนาญการ
0
25 นางปราณี ทองรมย์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวพรนิตย์ เกื้อบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายประพจน์ จู่เซ่งเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางวิไลกร พงศ์ดี  ครู ชำนาญการ
0
29 นายสำเร็จ สระขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวบงกชรวี รัตนวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายพานิช ผอมภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางละออง สุขศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวสาวิตรี บูละ  ครู ชำนาญการ
0
35 นางพัชนีย์ มาฮาซัน  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวสายพิน จุลมาศ  ครู ชำนาญการ
0
37 นางจำเนียร กาญจนอารี  ครู ชำนาญการ
0
38 นายสมยศ หมื่นรันต์  ครู ชำนาญการ
0
39 นางศุภลักษณ์ นิลรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาววลีรัตน์ สุขาพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวอรวรรณ แก้วหนูนวล  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวชนกานต์ ฉิมวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสุพัตรา ชูสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
44 นายกิตติพงค์ เลิศคารม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายวุฒิชัย อินทรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางปรารถนา พลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางเดือนฉาย สุวรรณมุสิก  ครู ชำนาญการ
0
48 นางอรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายธีรยุทธ บุญมณี  ครู ชำนาญการ
0
50 นายวิจิตร พุ่มพวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางรัตนา บุญทอง  ครู ชำนาญการ
0
52 นางลัดดา สหัสรังสี  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวสุนันทา ดนัยสร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายศุภร วงศ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
55 นางกาญจนา พรมประถม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายอัดลาล รุ่งหีม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางทิพวลักษณ์ สุขะบุญพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางวันเพ็ญ ภู่เพชร  ครู ชำนาญการ
0
59 นายพยนต์ ทองคุปต์  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวจิระภา รักษ์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
61 นางแน่งน้อย ขวัญสังข์  ครู ชำนาญการ
0
62 นางละม้าย ชูสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
63 นางกัลยาณี สุดทองคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางพิมพรรณ จันทา  ครู ชำนาญการ
0
65 นางจรัสศรี หวังแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางมลทิพ โชติรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางกัลยาณ์ มหันต์กิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายณัฐวุฒิ พงศ์จันทรเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายนิกร มหันต์กิจ  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวเพ็ญศิริ วุฒิปุนยะ  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวจุฑาทิพย์ มหาพรหมประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวจิตรนาถ ปานแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
73 นายคนอง หนูจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสุภาพร แก้วสะโร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสาวพัฒตราพร สงสุรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวยาริณี จะเรเสะ  ครู ชำนาญการ
0
77 นางศิริพร วิบูลย์กิจ  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสุภาณี คงประมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายสมนึก ไชยชาญยุทธ์  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสายน้ำผึ้ง ประสานสงค์  ครู ชำนาญการ
0
81 นางสุฐิยา เพชรวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นายพิภพ ปิยะมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายรักก่อ ศิริวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางชณิฐา เหมบัณฑิต  ครู ชำนาญการ
0
85 นางวิภาภรณ์ ถนอมศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
86 นางพิชานัน รัตนพัฒนกิจ  ครู ชำนาญการ
0
87 นางสาววรรณดี สันโห  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางสาวฐิติมา ขวัญดี  ครู ชำนาญการ
0
89 นางสาวพิไลลักษณ์ สว่างแสง  ครู ชำนาญการ
0
90 นายนุกูล ช่วยเนียม  ครู ชำนาญการ
0
91 นางเธียรธิดา ปาณะศรี  ครู ชำนาญการ
0
92 นางกชกร สุวลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางปรีดา ช่วยปู  ครู ชำนาญการ
0
94 นางวรรณกมล มังสาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาวศิริพร รัชชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นายลาภผล แก้วสุข  ครู ชำนาญการ
0
97 นางศิชล สิงคมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางบุณยนุช สิทธิโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางดวงตา มุสิกะชนะ  ครู ชำนาญการ
0
100 นางสาวขนิษฐา สุวรรณมณี  ครู ชำนาญการ
0
101 นางเขมิการ์ พูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
102 นางสาวกังวานรัตน์ อัฒพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
103 นายพฤฒ ใบระหมาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางพรทิพย์ โรจนหัสดิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวพัชรินทร์ แก้วศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวชุลีพร สุวรรณทวี  ครู ชำนาญการ
0
107 นางสาวภัศรา ยอดสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวนุรนี ลาเตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวณัฐนันท์ คงประพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวจารุวรรณ คำพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายศรากร มาตมูลตรี  ครู ชำนาญการ
0
112 นายสมคิด จันทร์นวล  ครู ชำนาญการ
0
113 นางสาวพวงรัตน์ อดุลย์  ครู ชำนาญการ
0
114 นายสุเมศ เพ็งโอ  ครู ชำนาญการ
0
115 นางสาวนุชนาถ เพ็ชรพวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางสาวมารศรี สนทนา  ครู ชำนาญการ
0
117 นางสาวธัญญาภรณ์ หมื่นเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางธิดารัตน์ ตุลวรรธนะ  ครู ชำนาญการ
0
119 นางสุภัททา สิทธิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นายอรุณโชติ ชนะโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นายวิชิต หนูผุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางอิงอร ธรรมประพัทธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางเชาวเรศ สุวลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางธัญญวดี เสพมงคลเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
125 นางสาวณิชดาพร หวานสนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางจิราพร รัตนพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นางจุฑามาศ ธมานิมิตร  ครู ชำนาญการ
0
128 นางกระแส โอทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางชิษณุช ชาตะพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นางนันท์ริณี ชูใหม่   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นางนิศรีน วงศ์สวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางบุศย์รินทร์ คล้ายมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
133 นางลัดดา สหัสรังษี  ครู ชำนาญการ
0
134 นางวัลย์รุ่ง สหะสินไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
135 นางวาทินี สว่างรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
136 นางศิริยา นาฑี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นางสาวธัญชนก ชนะกิจ   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 นางสาวนงลักษณ์ หนูประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
139 นางสาวนิตยา พรมขาวทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นางสุขศรี เตโช  ครู ชำนาญการ
0
141 นางสุดาวดี สมบัติยานุชิต  ครู ชำนาญการ
0
142 นางสุดาวรรณ มณีโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
143 นายกัมปนาท สุวรรณมณี   ครู ชำนาญการ
0
144 นายณรงค์ คงอาวุธ  ครู ชำนาญการ
0
145 นายณัทพล ศักดิรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
146 นายธนกฤต นิลรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
147 นายประสาร ขุนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นายยู้โสบ อำมะดูลมาน   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
149 นายรอซาลี สะมะแอ  ครู ชำนาญการ
0
150 นายศุภนัส นงค์นวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
151 นายสิทธิเดช ศรีนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
152 สิบตำรวจเอกวีระ คงศรี  ครู ชำนาญการ
0
153 นางณิชมณ ศรีณะกิจจา  ครู
0
154 นางสาวชุติมา ธรรมขุนนุ้ย  ครู
0
155 นางบุตสรินทร์ วงค์วิสาร  ครู
0
156 นางสาวเนติญา วรพันธ์  ครู
0
157 นางสาวนวลอนงค์ พรพิพัฒ  ครู
0
158 นางสาวมนทิรา อุปถัมภ์  ครู
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
29