โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 62 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 67 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ระโนดวิทยา

จำนวน 72

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 6 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 7 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 5 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 8 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 7 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 2 1 3
0
0
0
0
  รวม 23 44 67
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
4
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
3
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
9
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
5
2
0
0
6 ศิลปะ
1
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
4
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
4
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
1
0
0
11 อื่นๆ
1
2
0
0
0
  รวม
15
38
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดวั่น  ครู ชำนาญการ
2
26.00
2 นายจอมพร จันทน์เสนะ  ครู ชำนาญการ
2
24.00
3 นายวิษณุเทพ จันทศรี  ครู ชำนาญการ
0
4 นายเกียรติศักดิ์ ราชเมืองฝาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางนิภาภรณ์ จุลนพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวกัญญา สุขขัง  ครู ชำนาญการ
0
7 นายกฤตวิทย์ ทวีสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางธิดา คงเอียง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางลำยอง ธนะพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวสุพิศ ปานรังษี  ครู ชำนาญการ
0
11 นางทิพยรัตน์ ธรรมเสน่ห์  ครู ชำนาญการ
0
12 นายธาดา สวัสดิกานนท์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางจารุ สวัสดิกานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายบัณฑิต สุขจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางกัญตาภรณ์ ใหม่อ่อน  ครู ชำนาญการ
0
16 นางวนิดา เหลืองจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสุภาณี ทองขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวศจีรัตน์ ธีระกุล  ครู ชำนาญการ
0
19 นางโสพิศ ศุภคุณกิตติ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางยุพดี ศรีรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายชนัต พ่วงแสง  ครู ชำนาญการ
0
22 นางอุบล เจือสนิท  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวอรุณศรี ประทุมวัลย์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายวิชัยวุฒิ บุญช่วย  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสุจิณ พงศ์ไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางอิสรา ไชยสาลี  ครู ชำนาญการ
0
27 นายกุศล ฮวดเส็ง  ครู ชำนาญการ
0
28 นายสุระชล อ่อนอุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสุจิตรา สถิตดำรงกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสมจิต ศรีสุชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวโสภา แก้วไฟ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางธลิตา ศิรินุพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
33 นางดวงฤทัย นวลทอง  ครู ชำนาญการ
0
34 นางจารุภรณ์ วัฒนกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสันติยา ทองน้อย  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวภิญญา ล่องเซ่ง  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวนูรฟาตีนะห์ หมีนโส๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายบดินทร์ภัทร์ เดี่ยววาณิชย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวกาญจนา ปิ่นทอง  ครู ชำนาญการ
0
40 นางจุไรรัตน์ คำลือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวพิมพวรรณ ลิ่มสถาพร  ครู ชำนาญการ
0
42 นางนภาพร ชัยเชื้อ  ครู ชำนาญการ
0
43 นายสุวิมล จันทร์รงค์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวธมกร มาบัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายนัฐวุฒิ ใจแน่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสุพร วิญญูประสิทธิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวสุติมา พรหมเมศร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสิริมา ทองมี  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวนลักษ คลังสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายสุชล นวลทอง  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวพนิดา กาดเส็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา ยาติกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางวีรฎา ทองแท่นแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
54 นางปรีดาวรรณ์ สุริสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
54.00
55 นายสุทน จันทสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
56 นางวันวิสา ศรีช่วง  ครู ชำนาญการ
0
57 นายอนุวัฒน์ รัตนมณี  ครู ชำนาญการ
0
58 นายกฤณะ คงอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
59 นายสุทน จันทสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวเครือศรี ศิริภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวสุพรรณี ขวัญหนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายเสกศักดิ์ สุยสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
20