โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 15 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 18 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปาดังติณสูลานนท์

จำนวน 18

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 2 2
0
0
0
0
  รวม 4 14 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
2
0
0
0
  รวม
6
10
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางลัคณา ผดุงโภชน์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายประเสริฐ มูสา  ครู ชำนาญการ
0
3 นายวิสิทธิ์ จิตร์นิยม  ครู ชำนาญการ
0
4 นางบุญรักษา แก้วประกอบ  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสถาพร คงพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสมจิตร สาหลำ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางรจนา ตันติวิเชียร  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสุนัยน์ราห์ เพียรกิจ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวกมลวรรณ ธาราเวลา  ครู ชำนาญการ
0
10 นางไหมสาเราะ หมัดหัด  ครู ชำนาญการ
0
11 นางม่าเหรียม หมัดโส๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวฉารีฝ๊ะ หมัดอาดัม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวอนรรฆมณี พรมเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางอรพรรณ ชูโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายวิวัฒน์ รัตนมุสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
6