โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 102 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 104 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

จำนวน 124

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 6 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 10 5 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 14 21
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 5 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 15 5 20
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 0 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 11 15
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 0 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 56 48 104
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
6
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
13
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
13
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
12
1
0
0
6 ศิลปะ
1
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
3
2
0
0
8 การงานอาชีพ
3
11
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
25
65
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเมืองปาย รู้สรรพกิจ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวสารีปะห์ มีซา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายนิหัสลัง เจะยามา  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวซาฮีดา ดาแม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายสุลายมาน บากา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวอัยซะห์ วาเตะ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวยารานี เตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายเฉลิมชัย หลงรักษณาวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางซารีม๊ะ ยามู  ครู ชำนาญการ
0
10 นางดิษนัดดา กุลบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวมาริสา ยูนุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวอรดี ฤทธิชัย  ครู ชำนาญการ
0
13 นายฮัมดี้ คอแด๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวซัฟฟียะห์ สาและ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวนิภาพร ลิ่มวรากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางไรมี เบญจมันต์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวฟารัยดา ยาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวมัสรา หงษ์สัมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางประวีณา เด่นอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวสุนธีราภรณ์ ชัยฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
21 นายอารัตสะ จันทร์คง  ครู ชำนาญการ
0
22 นางอรทิพย์ เจียรนัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางอตินาฏ ไชยเอียด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวแสงเดือน หมัดสะเม๊าะ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางอิสลามีย๊ะ คาน  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวภทรวรรษ จันแสงทอง  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสุชิรา เรืองกำเนิด  ครู ชำนาญการ
0
28 นายพิภพ รุ่งโรจน์รังสรร  ครู ชำนาญการ
0
29 นางกรรณิการ์ ตาเฮ  ครู ชำนาญการ
0
30 นางศุภศรี นิกูโน  ครู ชำนาญการ
0
31 นางปรารถนา รักประเทศ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางนูรีย์ สาเมาะ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางนารี สังขรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายเสนอ ทองสีอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
35 นางส่าฝีหน๊ะ แวหะมะ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวแวอามีนะห์ แปเฮาะอีเล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายประฑีป แก้วพิมพ์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาววราภรณ์ รัตนกาญจน์  ครู ชำนาญการ
0
39 นายจตุพร แป้นมี  ครู ชำนาญการ
0
40 นางวิไลวรรณ มารอด  ครู ชำนาญการ
0
41 นายเกรียงชัย อนิสงค์  ครู ชำนาญการ
0
42 นางวรรณา บุญรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวครองทิพย์ อ่อนทอง  ครู ชำนาญการ
0
44 นางอาภรณ์ รัตนไพบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
45 นายชัยเชต ขุนฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวยินดี อินทรสกุล  ครู ชำนาญการ
0
47 นายจิรเดช บุญศรี  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวนิ่มนวล ฉิมพลีปักษ์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวเพียงตะวัน พงศ์สิงห์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางประภาพร ทองบัว  ครู ชำนาญการ
0
51 นางนาถชนก ทองทวี  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวมัสนา มะสาแม  ครู ชำนาญการ
0
53 นางปฐาวรรณ นิลราช  ครู ชำนาญการ
0
54 นางชไมพร สะอิ  ครู ชำนาญการ
0
55 นางหนึ่งกันยา หนูแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
56 นางหัสน๊ะห์ รักษ์ปราชญ์  ครู ชำนาญการ
0
57 นางจันทนี นิแต  ครู ชำนาญการ
0
58 นายซัมซูดิง วายะโยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางทรงศรี กาญจนานันท์  ครู ชำนาญการ
0
60 นางณภัชชา เสาะสมบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
61 นางกัญจนลักษณ์ ชนามุยา  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวพัชรี เทพไชย  ครู ชำนาญการ
0
63 นางพิชญา เหล่าเจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาววริสา สาครินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางพิกุล อภัยพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
66 นางธัญญานินท์ บวรวิชญ์ธนกุล  ครู ชำนาญการ
0
67 นางจิตรา ผดุงวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสุกัญญา รัตนสันต์  ครู ชำนาญการ
0
69 นายธิติวัฒน์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสุลาลีวัลย์ ใหม่เจริญ  ครู ชำนาญการ
0
71 นางดรุณี คงสมบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
72 นายมูฮัมหมัดนิซา สาแม  ครู ชำนาญการ
0
73 นางสาวนาซูรี เปาะกู  ครู ชำนาญการ
0
74 นายซูอีฟ หมัดโซะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวนินี มาลาวัยจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวผ่องอำไพ ธรรมอริยสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายสมนึก มาประจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางอะหรอม อุหมัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายอิบรอฮิม พวงนุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวสุชญา บุตรราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางสุดารัตน์ สุมังคละพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
82 นายโทวัฒน์ เพ็ชรเพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
83 นายวันชัย ประไพมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นายศุภกร ศรีทองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางณ ญาฎา บุญทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางสายจิต บุญอินทรสุข  ครู ชำนาญการ
0
87 นางสาวละใม ทองมี  ครู ชำนาญการ
0
88 นางประทุม สมนึก  ครู ชำนาญการ
0
89 บุญญฤทธิ์ รัตนรัต  ครู ชำนาญการ
0
90 จุฑารัตน์ เจะหะ  ครู ชำนาญการ
0
91 นางสาวณัซรีน่า อูเส็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวนิปัทมา นิเฮง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายอาเดียร์ มะรารอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางทิญาณี ยีหวังกอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายซูอีฟ หมัดโซะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายอับดุลเลาะห์ แวดาโอะ  ครู ชำนาญการ
2
60.00
97 นายธีรยุทธ แก้วประสพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายอับดุลเล๊าะ กอแต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวรักชนก โสอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายคชนันท์ สุวประพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
101 นางสาวชนดา นาคศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสุนิสา ประพฤติดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
27