โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 32 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 29 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

จำนวน 104

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 0 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 20 29
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
3
0
0
0
6 ศิลปะ
1
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
16
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเจ๊ะรูฮาณี อัสมะแอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวฮาสนีย์ บารมีประเสริฐกุล  ครู ชำนาญการ
0
3 นายนัสรี สตาปอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวนิลาวัณย์ ล่าดี้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวดารีเย๊าะ อาบ๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสายบัว นิโรธ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวอารีย์ อินสุวรรโณ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางเครือวัลล์ ไมสัน  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสุธิดา อินทรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวอาปีซะ อุเซ็งดานุง  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวซาบารียะห์ ลายี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางยุพดี นาคนวล  ครู ชำนาญการ
0
13 นางแดนุง คอแล  ครู ชำนาญการ
0
14 นายนพนรินทร์ แก้วทา  ครู ชำนาญการ
0
15 นายอารีฟ ลาตีฟีย์  ครู ชำนาญการ
0
16 นายมูฮำมัดซาร์ เซดามิซา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวรอซีด๊ะ สามะยีแซ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายวัชรเดช ศีลบุตร  ครู ชำนาญการ
0
19 นายอับดุลเลาะ อูมาร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายอิสมาอีล ชำนาญเพาะ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายมูฮัมหมัด ยะมาแล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายกรวิชญ์ สันอี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวอานีซ๊ะ กาแม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวอารียา เตะโซะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวอามีเนาะ กาซอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวมลธิชา กันหาพาลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวรุสวานี ดอเล๊าะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางเรวดี ขวัญดี  ครู
0
30 นางสาวนูรมิลาห์ อีแต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวจุฑามาศ นวลนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวสุวัยบะห์ มะดิเยาะ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
14