โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 24 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 26 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ตันหยงมัส

จำนวน 48

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 3 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 1 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 16 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
3
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
5
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
4
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
20
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายนิอัมรัน แวสามะ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวซัลวา มูสอ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวสุนิสา สุโพธิ์แสน  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวลาวีย๊ะ บือซา  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวซูไวยา หะยีอารุณ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวยานีลา ลงซูซา  ครู ชำนาญการ
0
7 นางจรรยา อาภาสกุล  ครู ชำนาญการ
0
8 นางอุไร สายวารี  ครู ชำนาญการ
0
9 นางดวงคำ แดงคงรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายอนุวัฒน์ เจริญสุข  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสุวิมล แสงมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวประยูร หน่อแดง  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาววลัยภรณ์ ฮายีลาเต๊ะ  ครู ชำนาญการ
1
90.00
14 นางธีมาพร โชติบรรณาภรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางอนงค์วรรณ เมฆเจริญวิวัฒนา  ครู ชำนาญการ
0
16 นางนัยนา สาและ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางดวงใจ เพ็ชรศรี  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวอัสวานี มาทวี  ครู ชำนาญการ
0
19 นางเพ็ญศรี แทนหนู  ครู ชำนาญการ
0
20 นายอันวา สนิตา  ครู ชำนาญการ
0
21 นายนูรือมัน กามา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายนิอัมรัน แวสามะ  ครู ชำนาญการ
0
23 นายสิริ เอียดตรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายอัดลี ดือราซอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
11