โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีวารินทร์

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 12 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
7
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอดุลย์ สกุลหลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวรอฮานี ยีเจ๊ะนิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายฮาฟีซี อับดุลเลาะ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวนอร์ฮายาที อาลี  ครู ชำนาญการ
0
5 นางศาตนันทน์ บั้นบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวอุษณีย์ ทองนุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายจักรณัฐ์ ปราบทมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวรูฮานา สีเดะ  ครู ชำนาญการ
0
9 นายอ๊ะหมัด ดอละ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวอรไท ทองคุปต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพรทิพย์ ใจเย็น  ครู ชำนาญการ
0
12 นางพิรีกาญจน์ เม็งบีดิง  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสวรรยา เกสโร  ครู ชำนาญการ
0
14 ฐิตาภา จีนหลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางซารีนา เต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวอารีปะ สาเล็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
7