โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 30 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 31 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บัวแก้วเกษร

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 4 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 2 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 1 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 15 31
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
17
9
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายหนุน เสงี่ยมศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายพนาไพร มาโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวรังสินี เบ้าวันดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายสุริวัฒชัย มณฑล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายณรงค์ รัตนไทรแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวสิริณัญช์ ทองงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวสัณฐิตา ทองยวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางธนารักษ์ มากรุ่ง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางประไพ เมฆอรุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางดาสิริ ติดชัยภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายสุรพล เย็นทรวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวพรรณี โพธิ์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
13 นายณัฐพล ชื่นจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายเมธาพงค์ แก้วรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวอรวรรณ เกลี้ยงเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายวุฒินันท์ บุญสินธุ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาววรรษมล อาจเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
18 นายธนากร ขจรฟุ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายนรินทร์ โพธิ์มั่น  ครู ชำนาญการ
0
20 นายจตุพล นรินรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายธีรเชษฐ์ อรุณยมาตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายพิจักขนันต์ อินธะนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายยงยุทธ แสนคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวรุ้งนิภา งาตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวจุฑามาศ ทองเจียว  ครู ชำนาญการ
0
26 นายสุขสวัสดิ์ มณีโสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางวาสนา วงษ์จริต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาววิสุดา ใจทัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวภัทรานิษฐ์ รักษาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายเอกราช ช่างเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
10