โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 18 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

จำนวน 35

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 12 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
3
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวไพลิน เปรมกมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายชูชาติ ตรีสินธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสุมาลี ฤทธิ์อุดม  ครู ชำนาญการ
0
4 นายชัชชัย ฤทธิ์อุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสมทรง อนุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
6 นายเตชิต เลี้ยงพงศ์วัฒนากิตติกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางณัฐธยาน์ สุวรรณวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
42.00
8 นายสุรินทร์ คล้ายพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสมจิตต์ พิพิธกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
56.00
10 นางชุลีพร จริตพจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
11 นางอรทัย โพธิเวชกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
12 นางสาวชมัยภรณ์ สุขมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวนุชจรินทร์ นฤภัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางณัฐกัญญา คุณวงค์  ครู ชำนาญการ
0
15 นายสุเทพ โตไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวรุ้งกาญจน์ กลิ่นจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายวุฒิพร กัณฑ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายชำนาญพงษ์ เจริญผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายสุรเชษฐ์ ศรีหิรัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวกนกรส ถมปลิก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
21 นายวราวุธ แก้วกำเนิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวอชิรญา แสงพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
69.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
6