โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

จำนวน 18

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 10 14
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
1
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวนพมาศ แย้มเจิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
6 นายชาตรี ต่ายจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวิเชียร เวชสถิตย์ธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรัศมี ทองแว่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสมอ ทาเอื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวรัตนา จันทรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางณัฐณิชาช์ พุ่มจำปา  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสายฝน มาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวสุขุมาภรณ์ มลทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
10