โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชลบุรี (สุขบท)

จำนวน 145

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 9 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 12 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 20 30
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 10 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 10 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 8 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 2 2
0
0
0
0
  รวม 24 74 98
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
5
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
7
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
15
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
4
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
4
1
0
0
6 ศิลปะ
3
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
2
0
0
0
  รวม
34
40
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพรรณประภา ใจดี  ครู ชำนาญการ
0
2 นายวัชรพงศ์ บุญต้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
3 นายคมสัน โพธิ์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวจิรัฐติกาล หลอโยธา  ครู ชำนาญการ
0
5 นายขุนศึก สวนม่วง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวปัญจพร หมื่นศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายภรณ์ชาย ถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวศิลารัตน์ รัตนพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
9 ว่าที่ร้อยตรีภาม พุฒิพรม  ครู ชำนาญการ
0
10 นายอภินันท์ ชัยโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
29.00
11 นางสาวขนิษฐา ร่มรุกข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
36.00
12 นางสาวนวมน เจริญขำ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางวัชรา จรูญผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
14 นายอัษฎาพร พุทธภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
15 นางสาวอนงค์ จักกะพาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
16 นางสาวปรียาภรณ์ เกลาเกลี้ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
17 นางสาวโสภา เชื่อมทอง  ครู ชำนาญการ
1
16.00
18 นายชรัช รักษาคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางบังอร นิลเนตร  ครู ชำนาญการ
0
20 นายเอกภพ รงคสิริวัฒนกุล  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวสุวกุล อินทศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวสิริลักษณ์ ดอนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายวรวุฒิ รัตนกรี  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวนุสรา ภู่เทวาพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายสะสม พงษ์ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายศรายุทธ ประโหมด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
27 นางสาวณหฤทัย โลกคำลือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
45.00
28 นางสาวเบ็ญจนี เชิงโกเมศ  ครู ชำนาญการ
5
30.00
29 นางสาวสายสวาท เสาร์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาววลัยพร วงศ์กองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางรชยา สิงห์โตทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวจันทร์อัมพร เชื่อมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
33 นางสาวสิรินพร ประวีณานุสรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
34 นางศรัณย์กร ชัยพิพัฒน์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
35 นางสาวสุวรรณา สะแหละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายพจนวัฒน์ จารย์พรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวศิริญา ป้อมเสมาพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางชะบา อ่อนนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวธันยธรณ์ ยิ่งกว่าชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสิรีรัศมิ์ สิริหาญนธี  ครู ชำนาญการ
1
12.00
41 นางรุ่งนภา ตีรยพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายกันตวิชญ์ วงค์สวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวสุชาดา สุทธิธาทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
44 นางสาวภัทรวัณณ์ วรรณคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสุวรรณา เกตุทองแถม  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวนวพร บุญมา  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวหนูแปง ปะกิระคะ  ครู ชำนาญการ
0
48 นายพูนลาภ เกตุทองแถม  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวพักต์วิภา มณีดำรงกิจ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
50 นางน้ำทิพย์ คงสินธ์  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวกนกกาญจน์ แสงทอง  ครู ชำนาญการ
30
371.00
52 นางสาวจันทรา วิมลภักตร์  ครู ชำนาญการ
7
71.00
53 นางสาวอุษณีย์ มโนเอื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายอดิภัทร ฉลาดคิด  ครู ชำนาญการ
0
55 นายพลาธิป เกียรติวรรธนะ  ครู ชำนาญการ
8
84.00
56 นางจุไรรัตน์ ประสงค์เงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
57 นางสาววิลาสินี พลพุทธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวอารมณ์ ปิ่นยะกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
44.00
59 นางสาวสมจิตร นุชปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาววิชยา มีวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวณิชาภา อินทร์พวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายกฤตภาส กรคุณานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวพรรษกร โพธิ์ยา  ครู ชำนาญการ
0
64 นางอารดา สิงหวิบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
65 นางอรกัญญา บังคม  ครู ชำนาญการ
1
12.00
66 นางกัลญา มณีแจ่ม  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวอันธิฌา โพธิ์เจริญโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
68 นางศศิธร กันหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
19.00
69 นางสาวพักตร์วิไล พันเอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายศุภร อังษานาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวกรกมล ฉิมเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวขวัญประเสริฐ แซ่เฮง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
36.00
73 นางสาวกมลพร พันธุ์ประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาววาสนา เจริญไทย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
75 นางอรวรรณ อำพนธ์  ครู ชำนาญการ
0
76 นายกานต์ กันหา  ครู ชำนาญการ
0
77 นางพิมลพรรณ บุญถนอม  ครู ชำนาญการ
1
12.00
78 นางสาวสุเทียร จิตต์โคตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
79 ว่าที่ร้อยตรีนันทวัฒน์ เจนเขตร์การณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวแววมณี สุพรรณโมก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางปราณี มิตรยง  ครู ชำนาญการ
1
24.00
82 นางบุปผา บรรทัดเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสมทรง สาระชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
56.00
84 นางสาวภัทรภร สิงห์พิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
72.00
85 นางกิตติยา สอนแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวพรพิมล สิงสนั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
87 นางสาวพัชรี สิริวัฒนาศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
88 นางสาวอินทิรา สรรจริยา  ครู ชำนาญการ
0
89 นางสาวศิริกุล นาวาเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
90 นางสาวธิติกานต์ ระเบียบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวบรรจง จดแตง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางรุ่งนภา เพ็ชรกูล  ครู ชำนาญการ
0
93 นางดรุณี เมษสุวรรณกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นายก้องภพ ซุยซวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายจิรชัย เสริมภักดีกุล  ครู ชำนาญการ
0
96 นายอภิชาติ เบิกประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางลัดดาวัลย์ ใจไว  ครู ชำนาญการ
0
98 นายก้องเกียรติ ทองอ้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
29