โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

จำนวน 89

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 6 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 5 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 11 15
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 7 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 4 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 41 56
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
4
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
2
0
0
0
6 ศิลปะ
1
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
4
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
19
20
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอนิศรา คงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายคมฤขิต โต๊ะชาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางคำนึง เทพกร  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสายสุณีย์ หงษ์สาคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางอรจิรา ยอดคำ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจำนงค์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายศิริชัย แท่งทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางพัชชา อนุกูลเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเพ็ญสุดา มังกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอัญมณี พุทธมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางศศิธร กงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายบรรพต ทองอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
14 นายวัฒนะ เจริญนาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายไมตรี สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายวุฒิพงษ์ ประทุมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางศรัณย์ภรณ์ นาคา  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวดวงพร บาฬี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวปนัดดา กิจจาณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
20 นายภาณุพงศ์ คำพานิชย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางพัชนินันท์ เชยชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายวิเชียร ดอนแรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายเริงณรงค์ กงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสมควร นาคเกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายธเนศ ทองไทย  ครู ชำนาญการ
0
26 นางฐิติพร ประสพโชคอำนวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายธีรพงศ์ อ่อนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวเดือนรุ่ง น้อยกมล  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสุภาพร ราชา  ครู ชำนาญการ
0
30 นางยุภาพร เปรมกมล  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวหวานใจ โบบทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวปราณี เพ็ชรนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางอรษา กมล  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวอัญชลี ปุ๊กคาม  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวกัญญา พรรณา  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวศิริพร นันท์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวพรปวีณ์ ทนสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวจันทนา เปรมฤดีปรีชาชาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางจินตนา สังข์เกษม  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวพิมพ์พิชชา กลิ่นทองหลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางอุไรวรรณ น้อมนำชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายอานนท์ ทองรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางฐิตินันท์ เอี่ยมรัศมี  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวสุภารัตน์ ศรีคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายวีระชัย ปราสาทศรี  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวชรัณยา โพธิ์คำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวอนัญญา อินทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาววัฒนา แก่นเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางเพ็ญศรี สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายเชาวเลิศ พลรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
52 นางอรวรรณ มัญชวินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวธมลวรรณ นาวาเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวกาญจนา พิทยาคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางมลทิรา จีนามูล  ครู ชำนาญการ
0
56 นางสาวกาญจนา พิทยาคุณ  ครู
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
14