โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คลองกิ่วยิ่งวิทยา

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 10 22
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
4
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางศิริลักษณ์ พนมเวช  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวธนัสถา พรหมเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
3 นายศุภกิจ ทิศกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายประสิทธิ์ ฮาตระวัง  ครู ชำนาญการ
0
5 นายคันทรง ไตรมาส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวอัมไพ บุญมี  ครู ชำนาญการ
0
7 นายปิติภัทร วัดแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายวิทยา เอ็นดูราษฎร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกานต์พิชชา ชาภิศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายเสกสรร พนมเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายวัชรพล ปะวันนัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายวิษณุกร ปินปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายวิทยา เจริญงามทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวอัจฉราพรรณ ป้องทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางศิริพร ชมภูวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางชรินทร์ทิพย์ มีทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายเฉลา พันลึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายชาติชาย พุทธสิทธิโชค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายชัชปกร มลาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางวนาลี วันเชียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางกฤษณา นันทิพัฒนพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวฐณิฏา หนองใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
8