โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 114 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 117 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดป่าประดู่

จำนวน 153

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 14 18
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 18 25
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 10 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 20 23
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 6 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 6 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 6 9
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 29 88 117
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
4
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
9
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
4
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
5
10
0
0
6 ศิลปะ
5
1
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
1
5
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
44
28
45
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกิติวรรณ สุขสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางรัตนมณี รมณียจิตโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางบุณยรัตน์ บุณชุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวสุรภี หนูเรียงราย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางณัฐชยา เพ็ชรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสิริกัญญา สมพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวพิจิพร สำเนียงเย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวมธุรส สัจกุลชัยเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวอรจิรา พานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสายฝน แก้วธรรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวจันทนา อัศวเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางชนจันทร์ เพชรพัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางเสาวณีย์ วงศ์อ้อย  ครู ชำนาญการ
0
14 นางเบญญารัศม์ ลิ้มวิบูลพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางภิติพร นวพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางนิศารัตน์ รัตนสร้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาววาสนา ภักดี  ครู ชำนาญการ
0
18 นางชญาภรณ์ จันทจิรวงษ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาววันเพ็ญ สงเคราะห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวนิตยา ศรีวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสุกานดา นนท์อ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายอธิวัฒน์ นาวารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายนาวิน สงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายสมศักดิ์ น้ำทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายกมลวิทย์ ยุระตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวฐานิตา ดาวประกาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางนันทิยา เสวกะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางปนัดดา ทันตประเสริฐกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางภพพร เผ่าพงศ์ช่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายวิทยา สุวรรณพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางปรียา ศรีชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางพรพรรณ โมกระหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวสดายุรัตน์ รามัญวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวเกตุวรี ยศยิ่งยง  ครู ชำนาญการ
0
35 นางรุจิรา ดินโคกสูง  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวสุนันทา เอี่ยมประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
37 นายวิริยะ โกษิต  ครู ชำนาญการ
0
38 นางรชาภา ชมเกษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวปัณรสี ภิญโญ  ครู ชำนาญการ
0
40 นายสุพลวัฒณ์ จันทร์คง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายธรรม์ วิไลประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวศรัณย์รัตน์ ป้องเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายสิทธิชัย สุวรรณศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสุดารักษ์ อังกาบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายบัญชา โมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายโกญจนาท แสงกระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวอรพิน ปุณวัฒโฑ  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวจันทร์นริน วีระธรรม  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวบุณยเนตร เพวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวสาลี่ ประทุมวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
52 นางรัตนา นามไพร  ครู ชำนาญการ
0
53 นายนุวัฒน์ ลุระจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวอรพรรณ ถาวรจักร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายชัยธวัช พานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายสิทธิพงษ์ ภาคสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายณธร อรุณเวสสะเศรษฐ  ครู ชำนาญการ
0
58 นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวดวงนภา อินทรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายเกียรติชัย ตรีสาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางประณมพร สิทธิมังค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางศศิธร กองกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางนัยนา บุญเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวปาริชาติ คำศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายเมธรัตน์ วาจาลชน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายธนาธิป พัฒนสะคู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายอนนท์ จันทน์หอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางไพบูรณ์ วิเชียรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายชยพล ลีประภาวัชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวภคภัทร อิทธิศุภกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวพูลศิริ หม้อศรีใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางนงเยาว์ ปนัดดาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นายบุญส่ง วิเชียรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
76 นางภัทรนันท์ ทองสนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาววันวิษา ไกรวัล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวณฐวรรญธร จันทะนุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวสุทธิรักษ์ ถมยาศิริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางพัชรินทร์ สวนใต้  ครู ชำนาญการ
0
81 นายคำรบ อุ่นคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางอิสิภา พีระพิเชฐ  ครู ชำนาญการ
0
83 นางสาวดรุณี บุญวงค์  ครู ชำนาญการ
0
84 นายอำนวย มณีวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
85 นางนงลักษณ์ โชคนิมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางสุวิมล พูลมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางพิมพ์จิต อุ่นคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางจันทร์เพ็ญ ลีประภาวัชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางศิริลักษณ์ ภิญโญพรสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางนฤวรรณ จันทสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นายอานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางพัชนี วัฒนวิสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
93 นางอรอุมา รัตนวิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
94 นางกาญจนา ประสิทธิแพทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาววิยะดา นิกรกุล  ครู ชำนาญการ
0
96 นางสาวศศิวีณ์ เตชะทวีกุล  ครู ชำนาญการ
0
97 นางสาวกรรณิการ์ นาเวศรัตนากร  ครู ชำนาญการ
0
98 นางบุญญาพร สีไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวอมราพร เพ็ชรทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวสุนิสา สันติภพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวประภาวรินทร์ อนิณพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวอมลวรรณ โพธิ์กัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวศิริธร แกล้วกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายกฤษฎากรณ์ แสงมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายรชต หวานระรื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางวิยะดา วิทยาธรรมพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นายไพบูลย์ พูลมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นางอัจฉรา จูเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นายนพพล พร้อมเที่ยงตรง  ครู ชำนาญการ
0
110 นางสาวศุณิตา หัวเขา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวเยาวภา บุญฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวสิริญญา พฤคฌาญาณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวแสงจันทร์ มณีทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางสาวเพทาย สุขสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
9
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
6
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
30