โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 24 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 3 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 21 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เพรักษมาตาวิทยา

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 3 3
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
0
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวปาณิสรา สุวรรณโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
72.00
2 นางโสภี วัฒนโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางเพ็ญศรี สุขรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางกองชุน ศรีบุรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวีรดา เดโชพลานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายภีมม์ ยศเทียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนาตยา สุขเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาววราภรณ์ คงเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางปราณี พราหมทัศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาววีรัชญาน์ ทนทาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางณัฏฐ์ธยาน์ ชาญด้วยวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางนิสา พันธุ์เสือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสุชาดา ฮาดสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวจันทร์จิรา มานพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายนัฐพงษ์ ถนอมวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวดวงพร หอมมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายนิรันดร ปุ่มทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายวิรัตน์ ถือศีล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายชินศาสตร์ คำหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวกัญญา เขียวสั้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวธมลวรรณ เครือสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวณัฎฐธิดา ผาฮุย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวศิริลักษณ์ ฤทธิเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวปาณิสรา สุวรรณโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
1