โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มาบตาพุดพันพิทยาคาร

จำนวน 168

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 10 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 11 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 17 24
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 12 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 18 19
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 5 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 23 82 105
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
9
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
11
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
7
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
15
4
0
0
0
6 ศิลปะ
3
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
4
3
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
64
32
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุกัญญา ไวสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางกนกภรณ์ ถนอมวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นายศักดิ์นรินทร์ ยาวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายธวัชชัย นิลสินที  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
5 นายพลลภัตม์ แนวจำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวจารุวรรณ ช่างเหล็ก  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวกนก คำแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
56.00
8 นางสุวัฒนา สนั่นไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายอาวกาศ คำมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวกุลธิดา นาคพิพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
11 นายระพีพัฒน์ เกลี้ยงพร้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวเสาวลักษณ์ รื่นมณี  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวอรอุมา ช่างปรุง  ครู ชำนาญการ
0
14 นายเฉลิมวุฒิ วรเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวศรัญญา หมูสีโทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายปริพันธ์ หมั่นค้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางจันทร์เพ็ญ ภูพานเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวสุทธาทิพย์ ถนอมวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวพิมพ์ศิริ กลัดกระยาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายอาทิตย์ ศีลชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายสรเพขร บัวสุข  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวจินตนา ธงไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายวัลลภ พงษ์ศิลา  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวนิภา ถกเอียด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวเบญจวรรณ สว่างภพ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์  ครู ชำนาญการ
2
35.00
27 นายปิยะวัฒน์ บุญบำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
28 นางณัฐณิการ์ เกลี้ยงพร้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวปรียนิตย์ โชคอำนวย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
30 นางสาวรัชดาพร บุตะเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
31 นางสาวกาญจนา พิเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายบรรหาร ยิ่งประยูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวนิศาชล วาทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวปาริฉัตร สุ่มมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
18.00
35 นางสาวกันตพร ขาวแพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายธนพล วรรณ์ธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวสุนันทา วิเศษสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
38 นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลา  ครู ชำนาญการ
4
36.00
39 นายเทพน้อย บัตรประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวณัฐปภัสร์ โอชารส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางจิราภรณ์ ภู่สิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสุวภาพ เวชสุทัศน์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวปรียาภรณ์ เวียงสมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
44 นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยง  ครู ชำนาญการ
0
45 นายณัฐวุฒิ ชูทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางปวริศา แก้วพิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
47 นายพรชัย วรรณศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวชัชพร ภู่น้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวเพียงใจ อินหงสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางเกศราภรณ์ เทพแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวสุพัตรา ใจตั้ง  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวอรวรรณ คล้ามแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายเทวัญ นราธาวา  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวกฤษณา มณีจร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
56.00
55 นายวิทยา ศรีบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวเตือนใจ ชื่นศิริ  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวยุภาวรรณ วงแหวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวสุทธิมาศ ศรีบ้าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวกานดา โบบทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสำลี นราธาวา  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวปภาวรินท์ รัตนวิเศษฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
63 นางบุญนาค จงแจ่มใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
64 นายวัชระ มาเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวจินตนา วงศ์คำจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางชญาภา บุญเลิศปฐวี  ครู ชำนาญการ
0
67 นางพิริยา พิบูลบุญวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาวณัฐธยาน์ บุญฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวบุญรุ่ง บุญอากาศ  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวสาลินี ใจสอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางอทิตยา รักษ์เจริญ  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤต  ครู ชำนาญการ
1
32.00
73 นางสาวสุนิสา ศรีอัสดร  ครู ชำนาญการ
6
48.00
74 นางจรรยาวรรธน์ จันทร์ภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
75 นายพีรวุฒิ ยิ่งนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวนวลอนงค์ สาทลาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวมัณฑนา ทูลศิริ  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวเสาวนีย์ เชื้อเมืองพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวรัชณี แสวงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
81 นางสาวญดาวัส เอี่ยมกำแพง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางอำไพ นกเด่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
83 นางสาวบุษยา โถทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
26.00
84 นางยุพา อินทร์เพชร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางสาวจิราพร เขื่อนเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสุมาลี วังทรายทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
87 นางสาวณัฐพร จันเทพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
1
30.00
89 นางสาวสิริสุพาวรรณ ชุมเจริญ  ครู ชำนาญการ
2
36.00
90 นางสาวธนาภรณ์ พรชัยกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
26.00
91 นางสาววิภาดา บัณฑิตย์ผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวขวัญชนก ทองทัพไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวปาลิดา ชัยวัลลา  ครู ชำนาญการ
0
94 นางสาวจริยาพร ราชโสภา   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวปุนยาวันร์ คำทองจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวอนงค์นาฎ เทียนธวัช  ครู ชำนาญการ
0
97 นางสาวนัฐรินทร์ สียางนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 สิริพร ศึกษากิจ  ครู ชำนาญการ
0
99 นางสาวจาริยา เชิญชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวอังคณา หิรัญกิจรังษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายมงคล อิ่มสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวลลิตา เกษมจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวโลลิตา วัฒนชัยเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวคนึงนิจ อินทร์ม่วงไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวพิชญาภา บุญนอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
11