โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 67 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 68 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นิคมวิทยา

จำนวน 104

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 6 15
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 8 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 4 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 5 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 20 48 68
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
6
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
4
0
0
0
6 ศิลปะ
2
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
4
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
40
16
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางปัทมา คงกระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางณภัทรารัตน์ ทองภู่  ครู ชำนาญการ
2
28.00
3 นางปัทมา เจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวภาวิณี ไชยขันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวฐิติพร ใบทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวปัทมา นิยมเดชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
7 นางนงนภัส ไชยชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายปรีชาพล ทองภู่  ครู ชำนาญการ
1
16.00
9 นายศุภชัย เชี่ยวชาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางภัทรา ขวัญทองห้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพรทิพย์ โสพัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวยุพิน คำชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายจิรศักดิ์ อุ่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวนภัสณัฐ กุตะวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวญาดา กลิ่นประทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
42.00
16 นางสาวนิภาภรณ์ พิชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายเรวัฒน์ มะศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางปรวรรณ คล้ายแตง  ครู ชำนาญการ
0
19 นายพงศธร สุขศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวพัฐนันท์ วงษ์รักษา  ครู ชำนาญการ
0
21 นายธีระวุฒิ ไชยสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
22 นายธรรมรัตน์ ธรรมขันธ์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
23 นางกชพร อินทร์พญา  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวสุพัตรา วงษ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายศรายุทธ เมืองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
26 นายปิยะ มีนา  ครู ชำนาญการ
0
27 นางธัญวรัตน์ บุญสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาววรรณวิภา เงินทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
29 นายภิญญงค์ รัตนมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวมณฑยา มาลาวัลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายสมศักดิ์ โสพัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวนูรียะฮ์ ปะดุกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
33 นางสาวกาญจนา ศานติศิลากุล  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวณัชพร บุบผาชาติ  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวสิรตา แดงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวมลทิพย์ รู้จิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวสุภาวดี โสตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวนิชชิมา ทนศิริ  ครู ชำนาญการ
0
40 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรฤดี ทองส่งโสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางกิตติยา ทองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวบุษกร ตองอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
43 นายวชิระ ไพโรจน์กิจตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายปริวรรษ วงศ์แสงคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายพงษ์ศักดิ์ แดงตุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวอลิษา ผลสมหวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางพรนิพา สง่ามั่งคั่ง  ครู ชำนาญการ
3
56.00
48 นางสาวกัญญาภัค พัศศรษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางนฤมล บุตรสาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางพนิดา วงศ์แสงคำ  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสุกฤตาพร วัดวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางบุศรินทร์ คำมฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายสันต์ สุขสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวเกษร มีเหมือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวสุภาพร จินะวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวนาฏสุคนธ์ ดำรงเกียรติสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวกาญจนาภรณ์ ไต่วัลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายโฆษิต ไลไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวกนกวรรณ ชื่นใจจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางกุลวดี วิทยานุกรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 ว่าที่ ร.ต.สุทธิภัทร ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายปรัญชัย ไชยมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายชัชวาลย์ งานดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรวดี สกุลมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายเอกพงษ์ เหมะธุลิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวศรินทิพย์ รักชาติ  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวจิรนันท์ พึ่งกลั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
9