โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ห้วยยางศึกษา

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 17 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
6
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววนิดา เนติพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ  ครู ชำนาญการ
3
32.00
3 นายอรรถกร ศรีเสมอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวปุณยนุช กรุณานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
118.00
5 นางสาวปรียานุช ทับทิมเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
6 ว่าที่ร้อยโทสมชาติ เครือวัลย์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางนัฐธวรรณ ชัยแป้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวชลดา รามศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวภัทรภร พิศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวนิตยา นิยมรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
56.00
11 นายพงษ์รัตน์ ตรึกตรอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางศิริอัจฉรา กล้าหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวประภัสสร ทองแสง  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวเพ็ญพักตร์ คำภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวชุติวรรณ ไชยมณี  ครู ชำนาญการ
7
90.00
16 นางลัดดาวัลย์ หาทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวสวลี ร่วมวงศ์  ครู ชำนาญการ
8
182.00
18 นางสุกัลยา ชลเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
112.00
19 นายพงศภัค กุสสลานุภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
80.00
20 นางสาวโมนา สุราช  ครู
0
21 นางสาวนารีรัตน์ คงกะพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
4