โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หนองแหนวิทยา

จำนวน 19

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 11 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
3
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนิรมล ภูนามูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายพิเชฐ รื่นปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางพรพรรณ มีสร้อยไตรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางเบญจภา แก้วกระจาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสมหมาย มณีรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวรัติกาล ทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
7 นางจินดา อินทร์สุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางรัชฎาภรณ์ สุขสุเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางแสงเทียน ศิริพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวปนัดดา พร้อมบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวสุกันยา พงษ์กระจาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
79.00
12 นางสาวจิรวดี มีสินทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
13 นายถนอม อารีสุก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวรัฐจินันท์ สุนทรวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายชัยวัฒน์ ลาภดิลกกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
5